<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
يائسگي و ارتباط آن با پروفايل ليپيدي در بيماران سندرم ايكس قلبي
2
ياتاقان ها
3
ياتاقان هاي سيال آيروديناميك براي خازن هاي انتقالي و دوار در سيستم هاي انتقال توان خازني
4
ياتاقان هاي غلتشي
5
ياتاقان هاي مغناطيس فعال خودحسگر
6
ياتاقان هاي مغناطيسي
7
ياتاقانهاي آبي و عملكرد آنها در صنعت
8
ياتاقانهاي غلتشي
9
ياد خانه مولانا
10
ياد خانه مولانا
11
ياد و خاطره در نقاشي معاصر ايران (تحليل نقاشي هاي منصور قندريز، مسعود عربشاهي، ايران درودي و آيدين آغداشلو)
12
ياداشت هاي ناشناس
13
يادبود﴿عكاسي از بقاياي خانه هاي قديمي ايراني "تهران"﴾
14
يادداشت برداري از اشياء
15
يادداشتها و اسناد در زمينه ي عكاسي ايراني و تاريخش
16
يادگاه حسابي
17
يادگيري
18
يادگيري آنتولوژي از پايگاه هاي داده غير اس كيوال سندگرا
19
يادگيري ابهام سيطره منفي ساز ها و كمي نماها توسط فراگيران فارسي زبان
20
يادگيري افعال كمكي ساده و كامل انگليسي توسط زبان آموزان ايراني
21
يادگيري انتقالي براي ﻣﺴﺎﺋﻞ با فضاي ويژگي متفاوت
22
يادگيري انتقالي در كاربردهاي امنيت شبكه
23
يادگيري به كمك سيستمهاي هوشمند
24
يادگيري پيوند در الگوريتمهاي تكاملي براي حل سازي با تعاملات چندمتغيره
25
يادگيري تابع هسته مبتني بر مدل تركيب محدب پايدارشده
26
يادگيري تطبيقي براي رفع مشكل اثر موقعيت دست و زمان كاليبراسيون در كنترل مايوالكتريك دست مصنوعي
27
يادگيري تقليدي احتمالاتي در ربات انسان نما
28
يادگيري تقليدي بين ربات‌هاي انسان‌نما با استفاده از روش‌هاي احتمالاتي
29
يادگيري تقليدي مبتني بر مدل‌هاي احتمالاتي در كاربردهاي رباتيك
30
يادگيري تقليدي مهارت در ربات هاي انسان نما با استفاده از سيستم هاي ديناميكي آماري
31
يادگيري تقليدي نواخت آهنگ در شبيه ساز ربات انسان نما
32
يادگيري تقويتي با اعمال پارامتري براي حمله از ميانه ي زمين در شبيه سازي سه بعدي ربات هاي فوتباليست
33
يادگيري تقويتي مبتني بر نقشه خود سازمان ده تطبيقي با زمان
34
يادگيري تقويتي، روش‌هاي مبتني بر ارزش، روش‌هاي مبتني بر رويه، شبكه نيورو-فازي
35
يادگيري جامع در شبكه هاي عصبي ﴿تعميم در مسائل خنثي ﴾
36
يادگيري چند نمونه اي با استفاده از برنامه ريزي درجه دو و اتوماتاي يادگير سلولي
37
يادگيري چندگونه اي ژرف در دادگان حركتي دوبعدي و سه بعدي
38
يادگيري درخت تصميم از داده هاي جرياني براساس بازسازي درخت تصميم بر مبناي روش هاي برنامه ريزي خطي
39
يادگيري درخت تصميم از داده هاي جرياني زماني
40
يادگيري درخت تصميم فازي با استفاده از شبكه عصبي فازي
41
يادگيري درخت تصميم گيري
42
يادگيري ربات پادار صفحه‌اي به منظور بهبود قوام يا مصرف انرژي هنگام راه‌رفتن
43
يادگيري رده بندهاي پايدار مبتني بر درخت تصميم براي داده هاي جرياني
44
يادگيري رفتاري درمحيط روباتهاي شبيه ساز
45
يادگيري روابط غيرطبقه‌اي براي ايجاد هستي‌شناسي از متن: رويكردي بدون‌ناظر و چندهدفه
46
يادگيري روي منيفلد‌هاي ريماني با استفاده از يادگيري هسته مبتني بر هندسه داده‌ها
47
يادگيري زبان ماشين
48
يادگيري زمان افعال انگليسي توسط دانش آموزان ايراني
49
يادگيري ساخت يافته در حوزه تصادفي ماركف براي استنتاج كارآمد به روش آزاد سازي زير پيمانه اي
50
يادگيري ساختار شبكه هاي بيز با استفاده از گراف هاي فازي
51
يادگيري ساختار صفت در زبان سوم نوسط زبان آموزان ايراني
52
يادگيري ساختارهاي حذف به قرينه گروه فعلي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
53
يادگيري سازماني در بيمارستان شهيد فياض بخش تهران
54
يادگيري سريع براي پرتو در نسل 5 موبايل براي ارتباط پهپاد
55
يادگيري سيستم هاي رده بندي مبتني بر قانون فازي سلسله مراتبي توسط الگوريتم تكاملي
56
يادگيري عامل هاي هوشمند نامتجانس از يكديگر
57
يادگيري عميق ابرنقطه‌اي براي طبقه‌بندي داده‌ي سه‌بعدي
58
يادگيري عميق در عكس برداري پزشكيMRI
59
يادگيري عميق مبتني بر آتوماتونهاي سلولي
60
يادگيري عميق و cnn در تشخيص شكستگي جمجمعه
61
يادگيري عميق و كاربرد آن در دسته بندي تصاوير
62
يادگيري فردي در يك سيستم چند عاملي هوشمند شبيه ساز فوتبال
63
يادگيري قواعد استخراج اطلاعات از متون ساختارمند
64
يادگيري ماشيني به صورت گرافي
65
يادگيري مشاركتي بر مبناي خبرگي چند معياره در سيستم هاي چند عامله
66
يادگيري مصدرهاي اختياري انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
67
يادگيري معيار فاصله ي بيزي با هدف خوشه بندي فازي متمايز كننده
68
يادگيري مفهوم در روبات با الهام از مغز انسان
69
يادگيري مفهوم مديريت سيستم ICMS
70
يادگيري مقوله هاي كاركردي در زبانهاي فارسي و ارمني توسط فراگيران آن زبانها
71
يادگيري نرخ نفوذ در شبكه هاي اجتماعي و كاربرد آن در حداكثر سازي نفوذ
72
يادگيري نيمه ناظر روي اسناد فارسي
73
يادگيري نيمه نظارتي برخط در مساله رديابي
74
يادگيري نيمه نظارتي خود آموزشي با دسته بندهاي تلفيقي
75
يادگيري هم ريشه هاي ظاهري زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
76
يادگيري همراه با خطا و كاربرد آن در رمز نگاري
77
يادگيري و خلاقيت
78
يادگيري و شناخت از ديدگاه عالمان اسلامي كوششي در بازشناسي فروض زيربنايي
79
يادگيري واژه نامه در بازنمايي تنك حركت بدن انسان
80
يادگيري ويژگي هاي زماني-مكاني به منظور بازشناسي انسان در ويدئو
81
يادگيري ويژگي‌‌هاي باينري چند هدفه براي نمايش و شناسايي تصوير
82
يادگيري ويژگي‌هاي نهفته براي افزايش كارايي سيستم‌هاي توصيه‌گر با استفاده از شبكه‌هاي اعتماد
83
يادمان اصفهان
84
يادمان شهداي فكه
85
يادمان عاشوراي حسيني
86
يادهاي خيال
87
يارائه الگوريتمي جهت كاهش افزونگي داده در سيستم هاي RFIDبا تگهاي ساكن
88
يارانه ها و تأثير آن بر توزيع درآمد در ايران
89
يارانه ها و هدفمندي آن در ايران
90
ياريگر برنامه سازي در زبانهاي كامپيوتري
91
يازده روش جستجوي ضرايب كاي اسكور در جداول توافقي
92
ياستي قلعه
93
ياطاقان هاي غلطشي
94
يافتن اثركليد زني خازن بر روي باس هاي حساس شبكه توزيع از طريق بكارگيري موجك و روش svm
95
يافتن اجتماعات در گراف هاي حجيم به كمك بررسي خواص توپولوژيكي شبكه هاي پيچيده زيرين
96
يافتن استراتژيهاي زبان آموزان ايراني در انتخاب عنوان متون
97
يافتن افراد خبره در سامانه‌هاي پرسش و پاسخ انجمني
98
يافتن الگوريتمي براي محاسبه هاي بازه اي مجموعه جواب دستگاه معادلات خطي بازه اي
99
يافتن الگوهاي پتانسيلهاي سطحي بدن براي بيماران سكته قلبي و مقايسه نتايج باECG و CMRI
100
يافتن الگوهاي مناسب از تركيب مديران ارشد با استفاده از بررسي تورش هاي رفتاري
101
يافتن الگوي بهينه‌ي خريد بر اساس پويايي رفتار مشتريان
102
يافتن انديس انشعاب دسته اي از عملگرهاي γ-ليپ شيتزي در فضاهاي باناخ و كاربردهاي آن
103
يافتن انطباق هاي پيچيده ميان دو انتولوژي با سطوح تجريد متفاوت
104
يافتن پارامترهاي طراحي صندلي كودك خودرو
105
يافتن پايه هاي متعامد جديد براي تجزيه سيگنالهاي غير ايستا
106
يافتن پتانسيل موثر واكنش هسته - هسته اي به كمك رهيافت پديده شناختي ,
107
يافتن پتانسيل موثر واكنش هسته - هسته اي به كمك رهيافت پديده شناختي ,
108
يافتن پتانسيل موثر واكنش هسته - هسته اي به كمك رهيافت پديده شناختي , The obtion of effective potential of nucleus - nucleuse interaction using phonomenological approach
109
يافتن پترن راديويي محيط سر بسته بر پايه‌ي پردازش سيگنال با گراف
110
يافتن ترازهاي انرژي معادله شرودينگر خطي به كمك توابع سينك
111
يافتن تركيبات مهار كننده سيستم Quorum sensing در باكتري Pseudomonas aeruginosa جهت جلوگيري از تشكيل بيو فيلم و بررسي اثر بخشي اين تركيبات بصورت in vitrp
112
يافتن تركيبات مهاركننده سيستمQuorum sensing درباكتري Pseudomonas aeruginosa جهت جلوگيري از تشكيل بيوفيلم و بررسي اثر بخشي اين تركيبات بصورت in vitro
113
يافتن تغيير ساختار در ژنوم انسان
114
يافتن جاذب‌هاي پنهان با استفاده از ريشه‌هاي مشتقات اول و دوم و سوم متغيرهاي حالت در سيستم‌هاي ديناميكي
115
يافتن جواب هاي برخي معادلات ماتريسي و روش هاي تكراري براي محاسبه اين جواب ها
116
يافتن چيدمان بهينه برج هاي تقطير با در نظرگرفتن امكان تبادل حرارتي بين مبدل ها
117
يافتن خبرگان در انجمنهاي برخط با استفاده از روش تركيبي مدلسازي ميزان دانش و الگوريتمهاي رتبهدهي
118
يافتن درجه ي سازگاري ميان افراد در شبكه هاي اجتماعي
119
يافتن روش سيستماتيك ارزيابي طرحهاي مستقل با استفاده از كشف دانش در بانك اطلاعات
120
يافتن شرايط معادل محك ابردوري
121
يافتن فرم اوليه ي طراحي در سازه هاي چادري به روش تراكم نيروها
122
يافتن فشار بهينه براي يك سيكل تركيبي
123
يافتن كوتاه ترين فاصله اطمينان
124
يافتن گروهي از خبرگان با مهارت‌هاي مشخص در شبكه‌هاي اجتماعي
125
يافتن مجموعه اي براي طراحي خودكار (طراحي + point ball براي شركت استدلر
126
يافتن محل خطاي نرم‌افزار مبتني برگزارش‌ هاي خطا با ماشين يادگيري سريع توسعه يافته
127
يافتن مسير بحراني پروژه در محيطي با عدم قطعيت
128
يافتن مسير بهينه اقتصادي در طراحي خطوط انتقال قدرت ﴿مساله پايه گذاري﴾
129
يافتن مكان بهينه چاهها با استفاده از الگوريتم ژنتيك تركيبي
130
يافتن نزديك ترين همسايه گروهي با حفظ حريم مكاني، بدون كانال امن و بصورت كارا
131
يافتن نقاط شكست در حفاظت سيستمهاي قدرت با استفاده از سيستمهاي خبره
132
يافتن نقطه ي تعادل در استحكام پارچه هاي پرزدار در هنگام فيوزينگ
133
يافتن نوع و مرز تغيير ساختار در ژنوم انسان بوسيله الگوريتم هاي هندسي
134
يافتن و بهينه سازي محرك هاي انتخابي آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز انساني به كمك روش غربالگري مجازي و داكينگ
135
يافتن و طي مسير بدون مانع براي رسيدن به هدف با استفاده از دوربين
136
يافته هاي آسيب شناسي موارد تيروئيدكتومي در استان گيلان طي سالهاي 1378-1365
137
يافته هاي مونيتور الكتروكارديوگرافيك هولتر Holter ECG Monitoring در 100 بيمار در بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
138
يافته هاي همراه در تصويربرداري با تشديد مغناطيس كمري در بيماران باتشخيص ديسكوپاتي
139
ياگ ليزر و كاربرد آن در چشم پزشكي
140
ياگ ليزر و كاربرد آن در چشم پزشكي
141
يببببببببببببببببببببببببب
142
يبثبثقثبققققققققققققققققققق
143
يبثقب
144
يبررسي تاثير سيليسيم بر خواص مكانيكي و ساختار فريت جديد در فولادهاي دوفازي
145
يبسسيي
146
يبسيص2صث
147
يبصثثيييييييييييييييي
148
يبصص22222222222222
149
يبقبثق
150
يبقف4فق4ف
151
يبوست و نقش تشخيص مانومتري در يبوست مزمن و افتراق آن از هيرشپرونگ در 10بيمار مراجعه كننده به بيمارستان كودكان مفيد طي سالهاي 78-1377
152
يبيب
153
يبيبب
154
يبيبببببببببببببببببببب
155
يبيبببببببببببببببببببببببببببب
156
يبيبثب
157
يبيبثثب
158
يبيبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
159
يبيبقب
160
يبيبيب
161
يبيبيبب
162
يبيبيبصصصص
163
يبيبيبيبصسسسسسسسسسسسس
164
يبيبيبيبيب
165
يبيبيسبيب
166
يبيصث23ضثث
167
يبيضيثيصثي
168
يبيفبفلقف
169
يبيين الگوي شكلي دروازه هاي حصار شهر تهران در دوره قاجار
170
يحكي عن العرب ﴿هزار و يكشب و كليله و دمنه﴾
171
يخ زدايي ازروي خطوط انتقال
172
يخ سازي خورشيدي
173
يخچال جذبي-پخشي خورشيدي و مدل‌سازي آن به كمك نرم افزار gPROMS
174
يخچال خورشيدي براي نگهداري محصولات دارويي و واكسن ها
175
يخچالهاي حالت جامد با استفاده از اثر هيبريدي مگنتو الكتروكالريك
176
يدست آوردن زمان سفر و چگالي واقعي و ايده آل در اجزاي مختلف تقاطعات غير همسطح
177
يراحي پرونده سلامت الكترونيكي بيماران بيورزونانس
178
يررسي برآورد گرهاي نااريب در نمونه گيري خوشه اي سازوار
179
يررسي بيو سيستماتيكي جنس ( Dracocephalum L. ( Lamiaceae بر اساس داده هاي آناتومي و گرده شناسي
180
يررسي تاثير اتوماسيون اداري ونقش آن در توسعه وموثرشدن تصميم گيري مديران در استانداري شهركرد
181
يررسي تاثير استراتژي گردشگري سلامت بر توسعه گردشگري درشهر همدان
182
يررسي تركيبات شيميايي گياه ...در مراحل قبل وبعد از نمو كامل گياه
183
يررسي تطبيق شاخصهاي كيفي رنگزاهاي روناس وانجبار
184
يررسي جلوگيري از تغييرات كاربردي نامناسب در اراضي پيرامون تالاب پريشان از طريق انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي واجتماعي براي هراقدام توسعه اي
185
يررسي رابطه توانمند سازي كاركنان و عملكرد آنان
186
يررسي رابطه فشار رواني با كيفيت تصميم گيري و تعهد سازماني دربين مديران مدارس ابتدايي شهر سبزوار
187
يررسي رفتار انتقال حرارت نانو سيالات نيوتني در مبدل حرارتي پيوسته و لوله
188
يررسي سطح استدلال اخلاقي دانشجويان حسابداري ايران
189
يررسي شيوه هاي تئاتريكاليسم در مقايسه با شيوه هاي تئاتر رئاليستي
190
يررسي صفحات حوادث روزنامه هاي داخلي ازديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
191
يررسي عوامل اجتماعي اقتصادي بر نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان در مجتمع مسكوني ولي عصر واقع در شهر برازجان در سال 87
192
يررسي عوامل مرتبط با خود تنظيمي فشار خون در بيماران مبتلا به پر فشاري خون مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد جهت كنترل، بر اساس مدل و رفتار مبتني بر هدف ﴿1385﴾
193
يررسي عوامل موثر بر ايجاد انحراف اجتماعي نوجوانان دبيرستانهاي شهر چادگان در سال تحصيلي 92_1391
194
يررسي ماهيت حقوقي سرقفلي
195
يررسي مشكلات وچالش هاي پيش روي همزيستي شبكه هاي IPv4و IPv6 و ارزيابي عملكرد راهكارهاي ارائه شده
196
يررسي مقايسه اي اثر مت فورمين واينكرتين بر پروفايل قندي ومقاومت به انسولين دررتهاي ديابتي
197
يررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه فوريتهاي پزشكي .
198
يررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه فوريتهاي پزشكي .
199
يررسي ميزان رضايت شغلي بين معلمان مرد وزن مقطع متوسطه در شهرستان فسا
200
يررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با سوگ پيچيده در سالمندان شهر سبزوار 1397
201
يررسي نمايشنامه هاي لابيرنت و سه چرخه اثر فرناندو آرابال بر اساس نظريه شيزوآناليز ژيل دلوز و فليكس
202
يررسي و تعيين ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در سازمانهاي استان بوشهر
203
يررسي وجود جواب هاي هموكلينيك براي رده اي ازدستگاهاي هاميلتوني
204
يزد از ظهور تا سقوط آل مظفر
205
يزد تصويري زيبا از هنر معماري اسلامي
206
يزد تصويري زيبا از هنر و معماري اسلامي
207
يزد در دوره پهلوي اول
208
يستم اعتباري مكالمات راه دور
209
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻴﺎﻻت با استفاده از روشهاي محاسباتي مولكولي
210
يضصض
211
يقثقثقشص
212
يك ‌راه‌ حل تكاملي براي كارا كردن انرژي در رايانش مه
213
يك آپارتمان مسكوني و فروشگاهها
214
يك آپارتمان مسكوني وفروشگاهها
215
يك ابزار تحليل فورنسيك كامپيوتر به صورت اتوماتيك و مبتني بر شبكه هاي عصبي
216
يك اپتدنوري جديدبراي اندازه گيري پالاديم )II(در نمونه هاي آب و كاتاليزورهاي هيدروژن
217
يك اپتود جديد جيوه بر اساس يك روش جديد نشاندن شناساگر اينديگو كارمين بر روي غشاي تري استيل سلولز
218
يك استراتژي تطبيقي براي ليست سياه كانال در شبكه‌هاي مبتني بر IEEE 802.15.4e TSCH
219
يك استراتژي تلفيقي براي كنترل بهينه چند معياره رده اي از بيماري هاي عفوني
220
يك استراتژي مذاكره براي فروشنده مبتني بر يادگيري
221
يك اكتشاف بهبود يافته از الگوريتم گرگ خاكستري براي بهينه سازي عددي مسائل با ابعاد بزرگ
222
يك التصاق جديد روي خمينه هاي ريماني
223
يك الگوريتم ابتدايي براي كسئله اندازه انباشته چند قلم كالايي با محدوديت ظرفيت والزام درفروش از دست رفته
224
يك الگوريتم ابتكاري براي مساله سر برنامه توليد با زمان هاي پردازش قابل كنترل و تقاضاي مبتني بر سناريو
225
يك الگوريتم اكتشافي براي تعيين برنده در حراج هاي تركيبي
226
يك الگوريتم براي رتبه بندي نظر كاربران در سيستم هاي پيشنهادگر
227
يك الگوريتم برچسب گذاري مساله ي واگذاري كسري خطي
228
يك الگوريتم برنامه نويسي درجه دوم دنباله¬اي براي مسائل بهينه سازي مقيد، نامحدب و ناهموار
229
يك الگوريتم بهبود يافته بهينه سازي دسته ذرات براي مسائل با ابعاد بالا
230
يك الگوريتم بهبود يافته مسيريابي آگاه از پيش دستي در شبكه هاي MPLS
231
يك الگوريتم بهينه سازي سرتاسري براي برنامه ريزي جداسازنده ي غير محدب و كاربردهاي ان
232
يك الگوريتم تركيبي براي حل مدل توسعه يافته ي مسير يابي اتوبوس مدارس
233
يك الگوريتم تركيبي براي مسيريابي در نقشه شهري در سيستم هاي ناوبري اتومبيل
234
يك الگوريتم تشخيص كاراكترهاي دست نويس فارسي با پردازش سيگنال هاي سنسورهاي lMu
235
يك الگوريتم تصادفي براي رمزنگاري متقارن (RASE)
236
يك الگوريتم تطبيق‌پذير، با هزينه پردازشي كم، براي مسيريابي درخواست‌ در شبكه‌هاي تحويل محتوا
237
يك الگوريتم تعقيب مسير نشدني براي حل مسايل بهينه سازي
238
يك الگوريتم تعقيب مسير نشدني براي حل مسايل بهينه‌سازي
239
يك الگوريتم تكاملي انتخاب ويژگي براي بهبود دقت رده‌بندي در مجموعه داده‌هاي با ابعاد بالا
240
يك الگوريتم تكاملي بهبوديافته براي حل مسئله مكان يابي و نقشه سازي همزمان ربات متحرك
241
يك الگوريتم تكاملي ديپلوئيدي جديد
242
يك الگوريتم جديد براي بازيابي مسير اهداف گمشده در شبكه هاي حسگر بيسيم مبتني بر خوشه بندي
243
يك الگوريتم جديد تركيبي مبتني بر تجزيه مقادير تكين و اتوماتاي سلولي به منظور رمزگذاري تصوير
244
يك الگوريتم جديد مكانيابي توزيع شده بر مبناي مقياس پذيري چند بعدي وزن دار براي شبكه هاي حسگر بي سيم .
245
يك الگوريتم جديدمبتني برILPبراي زمان بندي كلاس هاي دانشگاه
246
يك الگوريتم جستجوي خطي بدون مشتق غير يكنوا وكاربردهاي آن در روشهاي باقيمانده طيفي
247
يك الگوريتم چديد براي كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
248
يك الگوريتم چند منظوره بهينه يابي براي افراز مدل هاي اجزاي محدود به زير ناحيه ها بر اساس روش ذرات باردار و كلوني مورچه ها
249
يك الگوريتم رمزنگاري بهبوديافته قابل اجرا بر روي تصاوير
250
يك الگوريتم زمان بندي توزيع شده با تاخير كم براي شبكه هاي مبتني بر پروتكل زمان شيار بندي شده با پرش كانالي
251
يك الگوريتم زمان بندي كارهاي دسته اي با كمك GA با در نظر گرفتن آشكارساز آستانه
252
يك الگوريتم ژنتيك براي برنامه ريزي با محدوديتهاي احتمالي
253
يك الگوريتم ژنتيك براي مشخص كردن ضخامت يك گراف
254
يك الگوريتم ژنتيك كارا براي مساله طراحي سيستم هاي سلولي با در نظر گرفتن مسير قابل اطمينان
255
يك الگوريتم ساده گراديان مزدوج سه جمله اي براي بهينه سازي نامقيد
256
يك الگوريتم سبز براي مديريت تخصيص منابع در رايانش ابر
257
يك الگوريتم سيمپكس براي مسائل برنامه ريزي كسري قطعه قطعه خطي
258
يك الگوريتم سيمپلكس براي مسئله برنامه ريزي كسري خطي تكه اي
259
يك الگوريتم سيمپلكس براي مساله برنامه ريزي كسري خطي - تكه اي
260
يك الگوريتم سيمپلكس ويژه براي حل مسائل جريان ماكسيمم در شبكه ها
261
يك الگوريتم شاخه و كران براي يك مساله زمانبندي توليد در يك سيستم مونتاژ تحت محدوديتهاي موعد تحويل
262
يك الگوريتم شور-پاده براي محاسبه توان هاي كسري يك ماتريس
263
يك الگوريتم كارآ براي مساله job-shopبا 2 يا 3 كار روي nماشين
264
يك الگوريتم كارا براي مساله ي تخصيص منابع
265
يك الگوريتم متوازن پويا براي كاهش هزينه ازدحام در شبكه هاي حسگر بيسيم
266
يك الگوريتم محفوظ كوانتومي القا شده چند جزيي براي حل مسائل بينه سازي چند دفعه
267
يك الگوريتم مرتبه دوم TVDبراي حل معادلات اويلر بر روي شبكه هاي بدون سازمان
268
يك الگوريتم مرتبه دوم در حل مسئله ريمان براي محيط آب -گاز همراه با خلاء كاربرد آن در شبيه سازي انفجار در زير آب
269
يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر كولوني زنبور براي كاهش انرژي مصرفي در شبكه هاي رله بي سيم
270
يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر موقعيت به منظور افزايش نرخ تحويل بسته در شبكه‌هاي نقليه‌اي
271
يك الگوريتم مكاشفه اي تركيبي پويا براي زمان بندي گردش كار در محيط محاسبات ابري.
272
يك الگوريتم موثر براي كنترل ترافيك ناحيه با گسترش ظرفيت اتصال ها
273
يك الگوريتم موثر براي كنترل ترافيك ناحيه با گسترش ظرفيت انصال ها
274
يك انشعاب هاپف منحرف شده با تقارن انعكاسي
275
يك ايده آل اول ويژه اصلي در جبر جابجايي
276
يك ايده ال اول اصلي در حلقه جابجايي
277
يك بازبيني از جذب انرژي موج دريا و انواع سيستم هاي جذب انرژي موج
278
يك برآوردگر بسيار استوار براي مدلهاي رگرسيوني
279
يك برآوردگي جديد و عمومي واريانس براي داده هاي همبسته رگرسيوني
280
يك بررسي مدل فازي امكان پذير براي محاسبه ارزش در معرض ريسك
281
يك بررسي‌كننده مدل نمادين براي سيستم‌هاي زماني مبتني بر گراف كلاس حالت و منطق درخت محاسباتي
282
يك برنامه جهت طرح فيلتر اپتيمم ...
283
يك برنامه ريزي چند هدفه براي زمان بندي مونتاژ نهايي در سيستم ATO با در نظر عدم قطعيت در دسترسي به زير مونتاژها
284
يك برنامه ريزي كامل براي هاب هاي انرژي و كمكي با تقاضاهاي پاسخگوي پياده سازي شده در شبكه
285
يك برنامه كامپيوتري براي حل مسائل برنامه ريزي غير خطي شماره مخلوط
286
يك بسط زماني براي شبكه هاي فعاليت و روش تحليل آن مبتني بر محاسبات چند وجهي
287
يك بيوحس گر الكتروشيميايي جديد ير اساس الكترود اصلاح شده گرافيت مغز مداد با نانو لوله هاي كربني عامل دار براي ان دازه گيري داروي ضد سرطان ايماتينيب
288
يك پارچه سازي مديريت ارتبط با مشتري ﴿ CRM ﴾ و عارضه يابي سازماني
289
يك پروتكل MAC آگاه از كيفيت تجربه ي كاربر مبتني بر استاندارد IEEE 802.11e
290
يك پروتكل احراز هويت RFID كارآمد با استفاده از رمزنگاري خم هاي بيضوي براي اينترنت اشياء
291
يك پروتكل جمع امن بهبوديافته
292
يك پروتكل چندطرفه ي امن براي تشخيص اشتراك بين دو حجم
293
يك پروتكل راي گيري امن با چند متولي شمارش آراء
294
يك پروتكل سبك وزن احراز هويت براي شبكه‌هاي حسگري بي‌سيم
295
يك پروتكل مسير يابي انرژي آگاه جديد به همراه ارائه كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
296
يك پروتكل مسيريابي توزيعي سبز براي شبكه موردي سيّار
297
يك تبديل مختصات قطبي براي برآورد تابع بقاي دو متغيره يا داده هاي سانسور شده و بريده شده تصادفي
298
يك تحليل يكپارچه چندشاخه اي با مدل كانو، تحليل IPA و تصميم گيري چندمعياره براي اولويت گذاري در تخصيص منابع بر اساس رضايت مشتري و محدوديت هاي توليدي
299
يك تعميم از منيفلدهاي سايا
300
يك تعميم توزيع طول عمر سري هاي تواني نمايي
301
يك تعميم ديگر از توزيع نمايي‌هندسي براي متغير طول عمر سيستم‌ها
302
يك تقريب براي جواب معادله ريكاتي با استفاده از روش الگوريتم تجزيه لاپلاس .
303
يك توپولوژي جديد روي فضاي ديجيتال و برخي از نتايج آن
304
يك توزيع تعميم يافته براي توزيع پلانك
305
يك توزيع جديد طول عمر
306
يك توزيع جديد طول عمر با نرخ شكست نزولي
307
يك توزيع جديدنمايي تعميم يافته دومتغيره مطلقاً پيوسته
308
يك توزيع سه پارامتري جديد با اختلاط توزيع پواسون و توزيع نمايي تعميم يافته
309
يك توزيع سه پارامتري جديد براي طول عمر
310
يك توزيع طول عمر سه پارامتري جديد
311
يك جاذب جديد براي جداسازي پيش تغليظ مقادير بسيار كم فلزات سنگين با استفاده از نانولوله هاي كربني اصلاح شده و اندازه گيري توسط طيف سنجي جذب اتمي
312
يك جستجوي خطي ولف-پاول اصلاح شده براي روش هاي شبه نيوتن و گراديان مزدوج
313
يك چارچوب ارزيابي كارايي مبتني بر شبيه سازي براي كنترل كننده هاي شبكه هاي تعريف شده با نرم افزار
314
يك چارچوب الگوريتمي براي جريان اطلاعاتي شبكه‌هاي بيسيم با استفاده از كدينگ شبكه
315
يك چارچوب براي ارزيابي كمي ويژگي‌هاي كيفي معماري نرم افزار
316
يك چارچوب پشتيبان تصميم براي جايگزيني هزينه‌هاي دارو و درمان با ورزش و تربيت‌بدني (مطالعه موردي بيماري‌ هاي قلبي‏ عروقي و فشارخون)
317
يك چارچوب پشتيبان تصميم براي جايگزيني هزينه‌هاي دارو و درمان با ورزش و تربيت‌بدني (مطالعه موردي بيماري‌هاي پوكي استخوان، آرتروز و افسردگي)
318
يك چارچوب تصميم سازي برون سپاري توليدي مبتني بر چرخه عمر محصول
319
يك چارچوب جديد براي جريان هاي كاري سيستم هاي يكپارچه توزيع شده با استفاده از ارزيابي فاكتورهاي موثر
320
يك چارچوب جديد براي مدل سازي و تحليل سيستم ها مبتني بر شبكه هاي پتري و صورت بندي هاي مرتبط
321
يك چارچوب چندمنبعي فراسازگار براي اصلاح باور
322
يك چارچوب كلي در طراحي رويتگر غير خطي شبه ليونبرگر
323
يك حساب جبري براي مديريت اعتماد در وب معنايي
324
يك حسگر بسيار گزينش پذير رنگ سنجي براي تعيين آمينو اسيد بر پايه دايتيزون در محيط آبي
325
يك حسگر شيميايي با حساسيت بالا براي تعيين دو آناليت: بروموپيروگالول رد براي تعيين بيسموت وآنيون اگزالات با روش رنگ سنجي در محيط دي متيل سولفوكسيد/آب با نسبت حجمي 3:1
326
يك حسگر شيميايي با حساسيت بالا براي تعيين دو آناليت: دايتيزونبراي تعيين زيركونيوم وآنيون كربنات با روش
327
يك حسگر شيميايي براي اندازه گيري چند آناليت:تعيين تنگستن وآنيون هاي سيترات وسولفيت در محيط آب-DMSO با استفاده از برومو پيرو گالول رد
328
يك حسگر شيميايي براي چندين آناليت :دايتيزون به عنوان يك حسگر شيميايي براي تعيين كاتيون روي و آنيون هاي سيانيد و فلورايد در محيط اتانول /آب با روش رنگ سنجي
329
يك حسگر شيميايي براي چندين آناليت :دايتيزون به عنوان يك حسگر شيميايي براي تعيين كاتيون روي و آنيون هاي سيانيد و فلورايد در محيط اتانول /آب با روش رنگ سنجي
330
يك حسگر شيميايي براي چندين آناليت: برموپيروگالول رد به عنوان يك حسگر شيميايي براي تعيين زيركونيوم و آنيونهاي اگزالات ودي هيدروژن فسفات درمحلول آبي با روش رنگ سنجي
331
يك حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تجزيه‌ي چندگانه: آليزارين قرمز به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون‌هاي موليبدن، سيترات و كربنات در محلول آبي به وسيله‌ي خواص فوتوفيزيكي متفاوت
332
يك حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تجزيه‌ي چندگانه: كارمين به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون‌هاي مس، سيترات، سيانيد و كربنات در محلول آبي به وسيله‌ي خواص فوتوفيزيكي متفاوت
333
يك حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تجزيه‌ي چندين آناليت: دي فنيل كربازون به عنوان يك حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تعيين يون‌هاي روي و كربنات در محيطDMSO/H2O با نسبت حجمي 1:4 با خواص فوتوفيزيكي متفاوت
334
يك حسگر نوري جديد با ثابت سازي تولويدين بلو
335
يك حسگرشيميايي بسيار گزينش پذير رنگ سنجي براي تعيين آمينو اسيد بر پايه بروموپيروگالول رد در محيط آبي
336
يك حلگردوبعدي معادله ناوير- استوكس براي تحليل موج حول يك سيلندراستوانه اي
337
يك خاصيت ارشميدسي براي گروه هاي با چند جمله اي نمو
338
يك خانواده از ابرگروه هاي نوع U
339
يك خانواده از ابرگروه هاي نوع U با هماني يك طرفه
340
يك خانواده از سيستم نويمان تباهيده شده: كاهش تقارني و تحدب
341
يك خانواده از كران هاي نيمه معين براي مسائل درجه دوم صفر و يك
342
يك خانواده خود مقياس از روش هاي شبه نيوتن اصلاح شده
343
يك در بسته
344
يك دسته بندي براي رويه هاي انتقالي
345
يك دسته نامتناهي از توابع APN درجه 2 ناهم ارز هم ارز نگاشت هاي تواني
346
يك دسته‌بندي براي مسايل برنامه‌ريزي بخش اورژانس
347
يك راه حل كثيرالجمله براي مسئله N وزير
348
يك راه حل كلي براي يافتن UMVUE در خانواده توزيع هاي يكنواخت
349
يك راه حل موازي مبتني بر عامل براي مساله ي فروشنده ي دوره گرد با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي
350
يك راه‌ حل تكاملي جهت كاهش تأخير سرويس در رايانش مه
351
يك راهبرد اصلاح متد تخمين درست نمايي حداكثر براي مكانيابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
352
يك راهكار داده كاوي تركيبي براي اعتبار سنجي با رويكرد مشتريان بانكي
353
يك رده از انقباض ها در فضاي متريك فازي
354
يك رده بندي پايه هاي مرزي با استفاده از نظريه ي چند وجهي
355
يك رده ي جديد از مونوئيدهاي حاصل ضرب يكتا﴿با كاربرد هايي در نظريه ي حلقه ها﴾
356
يك رژيم غذايي مصنوعي خشك جديد و كاربردي براي پرورش آزمايشگاهي سن سبز پسته Acrosternum arabicum Wagner (Hemiptera: Pentatomidae)
357
يك رهيافت آماري براي تحليل شبكه هاي سلولي ناهمگن
358
يك رهيافت اعتمادمبنا براي ساخت نرم‌افزارهاي تحمل‌پذير نفوذ
359
يك رهيافت چند عامله براي تكامل جمعيتي ازخزنده هاي متمركز يادگير
360
يك رهيافت زمان-فركانس جديد براي تحليل ثبت هاي همزمان EFG , FMRI
361
يك رهيافت فازي براي مساله حمل و نقل چند هدفه
362
يك رهيافت مبتني بر معماري سطح بالا براي شبيه¬سازي تعاملي توزيع¬شده حمله¬هاي سايبري للللفل
363
يك رهيافت مكاشفه اي مبتني بر روش PSO براي زمانبندي موثر وظايف مستقل در محيط هاي محاسبات ابري
364
يك روز از زندگي ليلا - پري دريايي - رفتن
365
يك روش AHP/ DEA براي رتبه بندي واحدهاي تصميم گيري
366
يك روش آگاه از زمينه براي كشف سرويس در محيطهاي محاسبات فراگير.
367
يك روش آماري جديد آشكارسازي مينهاي فلزي دفن شده در زمين با استفاده از رادار نفوذ كننده در زمين
368
يك روش آناليز سيگنال هاي سينوسي ميرا مبتني بر حلقه قفل شده در فاز
369
يك روش ابتكاري براي بهبود جواب مساله فروشنده دوره گرد نامتقارن
370
يك روش ابتكاري براي زمانبندي پروژه با منابع محدود
371
يك روش ابتكاري جديد براساس بهترين جواب موضعي براي زمانبندي كارگاه جرياني جايگشتي
372
يك روش ابداعي براي تور مسئله فروشنده دوره گرد و مقايسه با تورهاي روش نزديكترين شهر ملاقات نشده و ژنتيك
373
يك روش اپسيلون - محدوديت اصلاح‌شده در مسائل برنامه‌ريزي رياضي چندهدفه صحيح
374
يك روش اختلالي براي تجزيه و تحليل تقويت كننده TdM رامان فيبر نوري
375
يك روش اختلالي براي تجزيه و تحليل تقويت كننده ي TDM رامان فيبر نوري
376
يك روش اساسا غير نوساني وزن دار تفاضلات متناهي خوب متوازن شده (ونو) براي مدل جريان آب كم عمق
377
يك روش استخراج مولفه هاي متقارن در سيستم هاي قدرت سه فاز با استفاده از انتگرال گير تعميم يافته كاهش مرتبه يافته
378
يك روش اسكالرسازي جديد براي پيدا كردن مرز پارتو در مسايل بهينه‌سازي چندهدفه غيرمحدب
379
يك روش اشكال‌زدايي براي ارتقاي درستي آنتولوژي
380
يك روش اصلاح شده آرنولدي بلوكي همساز براي يافتن مقادير ويژه ماتريس هاي بزرگ
381
يك روش اصلاح شده براي زمان مندي كارگاه جرياني جايگشتي
382
يك روش اصلاح شده جهت آشكارسازي خطوط در تصوير با استفاده از تبديل هاف
383
يك روش اقتصادي جديد براي تهيه دندريمرهاي حاوي نانوذرات فلزي روتنيم و مس براي استفاده به عنوان كاتاليست در واكنش هاي كاهش و يا هيدروژناسيون مواد آلي
384
يك روش ايمن براي سنتز نانو كامپوزيت هاي جديد بر پايه پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي دي اسيد N- تري مليتيل ايميدو - L- آلانين و 4و 4- دي آمينو دي فنيل متان تقويت شده، با نانو ذرات روي اكسيد اصلاح شده توسط ليگاندهاي زيستي سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾
385
يك روش بدون شبكه براي حل عددي جريان هاي مغشوش دو بعدي
386
يك روش بدون شبكه براي حل مسائل مكانيك مهندسي در دامنه هاي محدود و نامحدود: استفاده از توابع پايه نمايي محلي
387
يك روش بدون شبكه مبني بر معادلات انتگرال مرزي وتوابع پايه اي شعاعي براي مسايل دو همساز
388
يك روش بدون شبكه موضعي براي حل برخي مسائل معكوس
389
يك روش براي بهبود تشخيص حملات بارگيري حين بازديد
390
يك روش براي بهبود تشخيص وب سايت هاي فيشينگ
391
يك روش براي پيش بيني خطا به منظور سرويس دهي داده جهت توزيع بار با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
392
يك روش براي حل مسايل حمل و نقل تك هدفي و چند هدفي فازي
393
يك روش براي حل مسايل حمل و نقل تك هدفي و چند هدفي فازي
394
يك روش براي مذاكري بين عامل ها در كتابخانه رقمي
395
يك روش برنامه ريزي خطي براي توليد وزن هاي با بيشترين مطلوبيت از يك ماتريس مقايسات زوجي
396
يك روش برنامه ريزي خطي جهت توليد اوزان ماتريس مقايسات زوجي
397
يك روش برنامه ريزي درجه دوم دنباله اي پايدار با همگرايي سراسري براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
398
يك روش برنامه ريزي درجه دوم دنباله اي تثبيت شده
399
يك روش برنامه ريزي عدد صحيح براي ﻣﺴﺄله جدول زمانبندي كلاس
400
يك روش بهينه براي پيش بيني خسارت با استفاده از الگوريتم داده كاوي در بيمه
401
يك روش بهينه براي پيش بيني خسارت با استفاده از الگوريتم داده كاوي در بيمه
402
يك روش بهينه براي تخصيص جزئي مقادير ويژه مرتبه دوم براي ساختارهاي ارتعاشي با نرم كمينه و مقاوم
403
يك روش بهينه سازي فراابتكاري نو براساس نحوه زندگي كوآلا
404
يك روش بي نياز از شبكه براي مسايل همرفت - پخش
405
يك روش پيوند - تجزيه زيرحلقه اي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد
406
يك روش تخمين سن براساس ويژگي هاي شبكه عصبي كانولوشن
407
يك روش تركيبي بر اساس QFD فازي و MCDM فازي براي ارزيابي و انتخاب تأمين‌كنندگان در مديريت زنجيره تأمين (مطالعه موردي: شركت صنايع ذوب شمال)
408
يك روش تركيبيLIBS وسوييچ Q هوشمند جهت ساخت تشخيصگر سنگ-بافت در سنگ‌شكن ليزري حالت جامد
409
يك روش تغييرگرا و مستقل از زمينه به منظور برنامه نويسي ويژگي گرا و بازتوليد كاربردهاي موروثي شي گرا به خط محصول نرم افزار ويژگي گرا
410
يك روش تقريبي براي استنباط هاپلو تايپ ها با رويكرد بيشترين پارسيموني
411
يك روش تقريبي جديد براي حل معادلات انتگرالي غير خطي
412
يك روش تكاملي براي بهبود حل دستگاه معادلات تحليل رمز جبري
413
يك روش تكرار براي حل مسئله معكوس انتقال حرارت
414
يك روش تكرار و مهاجرت داده پويا براي افزايش توازن بار در محيط ابري
415
يك روش تكراري با تخمين گر خطا براي حل دستگاه معادلات خطي وكاربرد آن در آناليز عددي
416
يك روش تكراري بر اساس ماتريس هاي عملگري براي حل معادلات انتگرال ولترا
417
يك روش تكراري براي حل عددي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول با استفاده از توسيع
418
يك روش تكراري براي يافتن جواب مشترك مسائل تعادل و نقطه ثابت
419
يك روش تكراري جديد براي حل سيستم هاي خطي
420
يك روش تكراري سريع براي حل معادلات انتگرالي ولترا- فردهلم
421
يك روش تكراري متناهي براي حل معادلات ماتريسي مزدوج سيلوستر
422
يك روش تكه سازي عمودي در پايگاه داده توزيع شده
423
يك روش تلفيقي اندازه گيري كارايي دانشكاران سازمان بر مبناي مدل شانون و تحليل پوششي داده ها
424
يك روش تلفيقي جديد براي مهاجرت زنده ماشين مجازي
425
يك روش تنظيم ديناميك براي انتقال توان القايي با استفاده از موازي كردن سلف با بار
426
يك روش توزيع‌شده براي گمنام‌سازي داده‌هاي كلان
427
يك روش جايگزين براي آزمون دو جمله اي و مقايسه ي آن با آزمون نسبت احتمال دنباله اي
428
يك روش جايگزين براي مقابله با فرسايش ساحل در مجاورت بندر اميرآباد
429
يك روش جبري براي ساخت كدهاي LDPC شبه دوري بر اساس مربع هاي لاتين
430
يك روش جديد اصطكاكي تغيير شكل پلاستيك شديد لوله و بهبود خواص مكانيكي و ريزساختاري
431
يك روش جديد باند هيسترزيس براي پيش بيني زاويه روتور در موتور رلكتانس سوئيچ شونده
432
يك روش جديد براي افزايش بهره وري انرژي در شبكه هاي فمتوسل
433
يك روش جديد براي افزايش بهره وري انرژي در شبكه‌هاي فمتوسل
434
يك روش جديد براي افزايش بهره وري انرژي در شبكه‌هاي فمتوسل
435
يك روش جديد براي اندازه گيري سيترات با استفاده از ريز ساختار تك لايه هاي خودآراي عامل دار تيولي اصلاح شده با يون زير كونيوم ﴿ IV)
436
يك روش جديد براي حل مسئله برنامه ريزي كسري خطي چند هدفي فازي بر اساس سري هاي تيلور
437
يك روش جديد براي حل معادلات انتگرالي غير خطي ومنفرد ولترا
438
يك روش جديد براي حل معادله انتگرال ديفرانسيلي فردهلم
439
يك روش جديد براي دست به دست كردن عمودي بين شبكه هاي WLAN و UMTS
440
يك روش جديد براي مخفي سازي داده در تصوير
441
ﻳﻚ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﻨﺪه ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻂ
442
يك روش جديد بوت‌استرپ براي طرح‌هاي نمونه‌گيري بدون جايگذاري
443
يك روش جديد تحليل پوششي داده ها در فرآيند سلسله مراتبي تحليل و تعيين اولويت واحدهاي تصميم گيري
444
يك روش جديد تحليل پوششي داده ها در فرآيند سلسله مراتبي تحليل وتعيين اولويت واحدهاي تصميم گيري
445
يك روش جديد حجم متناهي براي مدل‌هاي انتقال و كاربردهاي آن با جمله‌هاي منبع متوازن
446
يك روش جديد كشف كامپلس هاي پروتئيني از شبكه PPI مبتني بر حذف نويز شبكه با استفاده از تاثير حذف هاب ها
447
يك روش جديد يراي حل مسائل برنامه ريزي خطي تماما فازي و مقايسه آن با روشهاي موجود
448
يك روش جهت كاهش خطا در الگوريتم k-means پايه بر اساس واريانس خوشه‌ها
449
يك روش جهت كاهش خطا در الگوريتم k-means پايه بر اساس واريانس خوشه‌ها
450
يك روش چشمي جديد و گزينش پذير در تشخيص و تعيين گلوتاتيون با استفاده از حسگر شيميايي بر پايه كمپلكس ليگاند چندگانۀ برموپيروگالول رد- زايلنول اورنج -سريم
451
يك روش چشمي جديد و گزينش پذيردر تشخيص و تعيين هيستيدين با استفاده از رويكرد جابجايي شناساگر بر پايه كمپلكس مور اكسايد- مس
452
يك روش چند بعدي براي پيشنهاد دهنده هاي آگاه از زمينه در تجارت سيار
453
يك روش خطي سازي متوالي براي حل معادلات ديفرانسيل غير خطي
454
يك روش خود آزمون توكار مبتني بر استاندارد IEEE 1500 براي آزمايش اتصالات سيستم ـ برـ تراشه با سرعت عملكردي تراشه با استفاده از مدلMAF
455
يك روش خوشه بندي بهبود يافته با استفاده از الگوريتم زنتيك به منظور كاهش مصرف انرزي و تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم
456
يك روش دقيق براي حل مسئله زمان بندي و هموارسازي توليد در محيط كارگاه جريان
457
يك روش دو مرحله اي برنامه ريزي چند هدفه ي صحيح و كاربردآن در مسائل واگذاري سه هدفه
458
يك روش دوست دار محيط زيست براي توليد فيلم هاي نانو كامپوزيت پليمري جديد بر پايه ي پلي ﴿وينيل كلريد﴾ و پلي ﴿وينيل الكل﴾ تقويت شده با نانوذرات SiO2 پوشش داده شده به صورت دولايه با مولكول هاي زيست ايمن
459
يك روش رمزگذاري منطق كارا براي طراحي مدارهاي ديجيتال ايمن
460
يك روش زمانبندي تركيبي خط تعادل و روش مسير بحراني در زمانبندي پروژه ها با فعاليت هاي تكراري
461
يك روش ساختن ابرخمينه هاي غيرشكافنده
462
يك روش ساده سنتز 2 - آريل بنزايميدازول با استفاده از كاتاليزور مËثر نانو زئوليت نشانده شده با يون هاي مس
463
يك روش ساده و آسان براي اصلاح دو لايه اي نانو ذرات زير كونيوم دي اكسيد با سيتريك اسيد و آسكوربيك اسيد و كاربرد آن در ساخت فيلم هاي نانو كامپوزيت پلي (وينيل كلرايد) و پلي (وينيل الكل)
464
يك روش ساده و موثر براي سنتز مشتقات تترازول از واكنش سديم آزيد و نيتريلها توسط (1-بوتيل 3-متيل ايميدازوليوم هيدروژن سولفات)به عنوان يك كاتاليزور مايع يوني
465
يك روش ساده و موثر براي سنتزمشتقات تترازول از واكنش سديم آزيد و نيتريلها توسط (1- بوتيل 3- متيل ايميدازوليوم هيدروژن سولفات ) به عنوان يك كاتاليزور مايع يوني
466
يك روش سبز براي سنتز نانو ذرات جديد پالاديوم قرار گرفته بر روي بسترهاي آلي زيستي تحت شرايط بدون حلال و كاربرد آنها به عنوان كاتاليست در واكنش هاي جفت شدن كربن -كربن
467
يك روش سريع براي بهينه سازي تكاملي ايرفويل گذرصوتي در جريان لزج به كمك شبكه عصبي
468
يك روش شاخه و قيمت براي مسأله مكان يابي مراكز خدماتي با ظرفيت محدود
469
يك روش شبه مي نيمم سازي مانده انعطاف پذير با پيش حالت ساز نادقيق
470
يك روش شبه نيوتن - ناحيه ي اطمينان
471
يك روش شبه نيوتن مقياس بندي شده تطبيقي براي بهينه سازي نامقيد
472
يك روش شبيه سازي براي تجزيه و تحليل سيستم هاي صف عمومي موازي
473
يك روش شمارش ضمني با ترتيب الفبايي براي مسائل برنامه ريزي شمار غير خطي به منظور بيشينه سازي تايع هدف با محدوديتهاي به فرم كوچكتر يا مساوي
474
يك روش عام توصيف انواع آسيب پذيري و تشخيص آسيب پذيري در كدهاي باينري
475
يك روش عددي بر پايه موجك هاي هار براي تعيين جواب مسائل مقدار مرزي مرتبه دوم
476
يك روش عددي بر مبناي انتگرال گيري دقيق از توابع چند جمله اي براي معادلات ديفرانسيل خطي مرتبه ام و كاربردهاي آن در علوم مهندسي
477
يك روش عددي براي حل مسايل كنترل بهينه كسري با استفاده از چند جمله اي هاي برنولي
478
يك روش عددي براي حل معادلات انتگرال فردهلم و ولتراي دو بعدي نوع دوم
479
يك روش عددي براي حل معادله انتگرال مرزي نامتناهي با استفاده از روش گالركين، با چند جمله اي هاي لاگر
480
يك روش عددي براي مسائل زيرانتشار كسري با استفاده از اسپلاين پارامتري درجه پنجم
481
يك روش عددي براي معادله كابل غير خطي از مرتبه متغير
482
يك روش عددي پايدار براي حل معادلات انتگرال ولترا با هسته هاي نا پيوسته
483
يك روش عددي مبتني بر بهينه سازي مسئله ي جابجايي ـ مغناطيسي معكوس
484
يك روش غير هموار براي حل مسائل شبه¬تعادلي غيريكنوا
485
يك روش فازي غيرمستقيم براي تشخيص سرطان سينه زنان
486
يك روش فراابتكاري براي حل مسِِئله مسيريابي وسيله نقليه با پنجره زماني
487
يك روش فراابتكاري براي مسئلة زمانبندي كارگاهي پويا در حالت وجود خرابي ماشين آلات و احتمالي بودن زمان انجام عمليات
488
يك روش فرابتكاري جديد براي حل مسئله طراحي مسير حركت چندهدفه ربات
489
يك روش كارا براي حل سيستم هاي خطي تاخيري چندگانه با تاخيرهاي قطعه اي ثابت
490
يك روش كارا براي زمانبندي بهينه nكار بر روي mماشين
491
يك روش كاهش آيتم‌هاي تكراري در داده‌هاي وزن دار با استفاده از الگوريتم WIT-WFI
492
يك روش كشف اختلال در سيستم هاي تعبيه شده به منطور افزايش پوشش كشف اشكال
493
يك روش كنترل براي متعادل سازي بار و تصحيح ضريب توان در سيستمهاي سه فاز چهار سيمه با استفاده از فيلتر قدرت فعال موازي
494
يك روش كنترل دسترسي به رسانه ي بي سيم با استفاده از پالس هاي درخواست قابل تمايز
495
يك روش گراديان مزدوج پيش حالت ساز با ... مقياس بندي شده براي بهينه سازي نامقيد
496
يك روش گراديان مزدوج سه جمله اي جديد براي حل مسائل بهينه سازي نا مقيد غيرخطي
497
يك روش ماتريسي براي ساخت توابع مربعي APN
498
يك روش مبتني بر اسكلت براي تشخيص اشكال در حضور عوامل همپوشاني
499
يك روش مبتني بر گراف براي انتخاب يك الگوي بهينه به‌منظور تركيب سرويس‌هاي وب بر اساس نيازهاي كيفي
500
يك روش مدول اصلاح شده براي مساله‏‌ي مكمل خطي معين مثبت و متقارن
501
يك روش مقاوم تسهيم راز مبتني بر الگوريتم پنهان نگاري براي داده هاي حجيم
502
يك روش موثر و سبز براي سنتز مشتقات پيرول از تراكم پال نور با استفاده از سديم دودسيل سولفات در محيط آبي
503
يك روش ناحيه اطمينان اصلاح شده براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد ويك روش مبتني بر تصويربراي حل دستگاه هاي معادلات غير خطي
504
يك روش ناحيه اطمينان پايه شده برمعادلات ديفرانسيل معمولي براي حل مسايل بهينه سازي نامقيد
505
يك روش نظركاوي مبتني بر ويژگي در زبان فارسي
506
يك روش نقطه دروني اوليه دو گان گام وقفي براي حل مسئله هاي بهينه سازي خطي
507
يك روش نقطه دروني اوليه دوگان گام وفقي براي حل مساله هاي بهينه سازي خطي
508
يك روش نوين براي رديابي تقلبات رنگي زعفران با استفاده از نانو لوله هاي كربني مغناطيسي و اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان آنها توسط روش هاي چند متغيره
509
يك روش نوين تحليل پوششي داده ها براي تعيين اولويت و ساختن تصميمات گروهي در تحليل سلسله مراتبي
510
يك روش نوين حفاظتي-كنترلي جهت پايدارسازي سيستم هاي HVDC
511
يك روش نيمه تحليلي براي حل معادلات انتگرال _ ديفرانسيل ولترا فردهلم با شرايط مرزي تركيبي
512
يك روش هم مكاني براي حل مسايل كنترل بهينه غير خطي
513
يك روش هم مكاني چند جمله اي موضعي مستحكم در حل مسايل مستقل از زمان
514
يك روش همبستگي جديد براي محاسبه هدايت الكتريكي مايعات يوني
515
يك روش همكاري و هماهنگي براي سيستمهاي چند عامله در محيط پويا
516
يك روش هندسي براي دسته بندي و مقايسه ي تغييرات ساختاري
517
يك روش ورتكس براي شبيه سازي جت هاي مغشوش
518
يك روش....براي رتبه بندي واحدهاي تصميم گيري
519
يك روشتركيبي جهت بهبودتشخيص نام بيماري در متون پزشكي
520
يك رويكرد براساس نظريه ي هموستار براي هندسه ي زيرريماني
521
يك رويكرد برنامه ريزي پويا براي تعيين بهترين تصميمات سرمايه گذاري روي استارتاپ ها توسط سرمايه گذاران خطرپذير
522
يك رويكرد تركيبي بر اساس تكنيك SMED با هدف كاهش اتلاف زمان در آماده سازي خط توليد موادغذايي (مطالعه موردي شركت تناول يزد)
523
يك رويكرد تغييراتي براي هندسه‌ي زير ريماني
524
يك رويكرد تلرانسي سراسري براي تحليل حساسيت در برنامه ريزي خطي
525
يك رويكرد چند هدفه مديريت ريسك زنجيره تامين با در نظر گرفتن محدوديت عوامل موثر بر ريسك
526
يك رويكرد سطح معماري براي افزايش طول عمر حافظه¬ي اصلي مبتني بر حافظه‌ي تغيير فاز
527
يك رويكرد كاهن- تاكر توسعه يافته براي برنامه¬ريزي دوسطحي خطي
528
يك رويكرد مانا با استفاده از راي گيري براي سيستم تشخيص نفوذ توزيع شده
529
يك رويكرد موازي مبتني بر عامل براي مسئله ي زمانبندي كار كارگاهي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
530
يك رويكرد نظريه بازي براي قيمت گذاري و تعيين سطح كيفيت با در نظرگرفتن استراتژي هاي افشاي كيفيت در يك زنجيره تأمين حلقه بسته
531
يك رويه سيستماتيك براي مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR)
532
يك زبان شبيه سازي مبتني بر توصيف سيستم‌هاي گسسته-رخداد تصادفي براي مدلسازي فرآيند حمله
533
يك زبان مدل سازي به منظور توسعه ي سيستم هاي چند عاملي براي محيط هاي واكنش اضطراري
534
يك ساختار متوازن كننده ولتاژ سلول هاي باتري بر اساس مبدل هاي رزنانسي سوئيچ شونده
535
يك سامانه شناسايي بيومتريك چندگانه بر مبناي عنبيه چشم و اثرانگشت دست
536
يك سنسور با گزينش پذيري بالا براي داروي 5-آمينو¬سالسيليك اسيد، با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده به وسيله پليمر قالب ملكولي و نانولوله چند جداره كربني
537
يك سنسور با گزينش پذيري بالا براي شناسايي داروي آلفوزسين هيدروكلرايد با الكترود خمير كربن اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي
538
يك سو ساز كنترل شده با avr
539
يك سيستم TIME-REAL براي كنترل حركت و هدايت ايمن ربات هادر محيط هاي كار مشترك
540
يك سيستم برخط براي برنامه ريزي حركت بدون برخورد چند ربات در يك محيط كار مشترك
541
يك سيستم پيشنهاد‌گر حفظ‌كننده حريم خصوصي مبتني بر روش تبادل داده‌ها
542
يك سيستم تركيبي شناسايي هوشمند خودرو با استفاده از گرايش هوش مصنوعي
543
يك سيستم تشخيص ناهنجاري نفوذ كاربردهاي وب با قابليت دسته بندي خودكار حملات ارزيابي ورودي
544
يك سيستم تصميم يار يادگير براي حمل و نقل هوشمند در تونل و پل
545
يك سيستم توزيعي مبتني بر جاوا مجهز به مكانيزم توزيع بار
546
يك سيستم توصيه گر مبتني بر گراف ارتباطات و علاقه مندي ها
547
يك سيستم توصيه‌گر گروهي در شرايط وجود تنكي داده
548
يك سيستم خبره براي ارزيابي سر شمع بتني پايه هاي تجهيزات صنعتي در منطقه بندر امام
549
يك سيستم خبره براي بازيابي
550
يك سيستم خبره جهت بررسي حوادث اتفاقي سيستم قدرت و حذف محاسبات غير ضرورري حوادث
551
يك سيستم خبره جهت بررسي حوادث اتفاقي سيستم قدرت و حذف محاسبات غيرضروري حوادث
552
يك سيستم خبره جهت كليدزني در پست هاي فشار قوي
553
يك سيستم خبره جهت كليدزني در پست هاي فشارقوي
554
يك سيستم زمانبندي كارا در محيط محاسباتي گريد
555
يك سيستم سخت افزاري نشانه گذاري بي درنگ متن در سيگنال هاي صوتي
556
يك سيستم شي ءگرا براي ايجاد محيط محاسبات توزيع شده ي باز
557
يك سيستم صف بندي جديد بر اساس خود شبيهي لرزش و مقدار RTT براي بهبود كيفيت سرويس در VoIP
558
يك سيستم طبقه بند يادگير براي محيط هاي ماركوفي مشاهده پذير جزئي پيوسته
559
يك سيستم فازي پشتيبان تصميم براي نظارت بر عملكرد تحويل به موقع زنجيره ي تامين در شرايط عدم قطعيت ﴿مورد مطالعه: شركت سپهر كوير يزد﴾
560
يك سيستم فرامتن و فرارسانه فارسي در محيط شبكه ويندوز
561
يك سيستم مديريت حقوق ديجيتال موثر مبتني بر رمزنگاري
562
يك سيستم نرم افزار زمان اجرا براي باز پيكربندي عمومي پوياي خوشه هاي كلان مقياس با توان محاسباتي بالا
563
يك سيستم هوشمند براي مديريت هزينه در پروژه هاي ساخت
564
يك شب نمايش
565
يك شب ﴿هتل﴾
566
يك شرط Engle با مشتق براي ايده آل هاي چپ
567
يك شرط بهينگي تكراري جديد براي مسائل بهينه سازي غير خطي مقيد و نتايج الگوريتمي ان
568
يك شرط تركيباتي روي گروههاي نامتناهي
569
يك شرط كافي براي 3- و زنگ پذيري گراف هاي مسطح
570
يك شرط لازم براي وجود فروبرهايايزومتريك مينمال از فضاي فرمهاي كرويناهمگن بتويكره ها
571
يك شعر با سه ملودي و چگونگي پيوند آن
572
يك شيوه طراحي براي پايگاه داده شيءگرا
573
يك شيوه متداول و كارآمد براي اصلاح سطح نانوذرات α-Al2O3 به‌وسيله‌ ويتامين B1 و تهيه فيلم‌‌هاي نانو‌كامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد)/α-Al2O3 و پلي(وينيل‌الكل)/α-Al2O3
574
يك طرح تفاضل متناهي غير استاندارد براي سيستم هاي n -بعدي مخرب- سازنده
575
يك طرح تكرارشونده براي مسائل تعادل و نقطه ثابت نگاشت هاي شبه انقباضي اكيد
576
يك طرح خودترميم براي شبكههاي توزيع هوشمند مبتني بر بارسيستم
577
يك طرح رمزنگاري مبتني بر هويت سلسله مراتبي با استفاده از لاتيس ايده آل
578
يك عامل مربي در بستر شبيه سازي روباتهاي فوتباليست براي بهبود كار تيمي و يادگيري مدلهاي محيط
579
يك عكس كانوولوشن كور بر مبناي تخمين وفقي زيرفضاي سيگنال
580
يك فرم بسته كنترل بهينه براي سيستم هاي خطي با ديركردهاي حالت و ورودي مساوي
581
يك فروند شناور تداركاتي و پشتيباني سكو به طول 45 متر
582
يك قضيه تعداد نامتناهي نقطه بحراني براي توابع موضعاليپ شيتز وكاربردهاي آن درمعادلات ديفرانسيل باغيرخطي هاي ناپيوسته
583
يك قضيه مشخصه براي اندازه هاي تصادفي پايدار
584
يك قطعه براي اركستر سمفونيك
585
يك قطعه براي اركستر سمفونيك
586
يك قطعه براي اركستر سمفونيك
587
يك قطعه براي اركستر سمفونيك
588
يك قطعه براي پيانو و اركستر سمفونيك
589
يك قطعه براي گفتن اثر (پيتر هاندكه ): گزارش كار عملي
590
يك قطعه براي گفتن اثر: پيتر هانتكه
591
يك قطعه سمفونيك براساس يك تم محلي ايراني
592
يك قطعه سوئيت براي اركستر نظامي در پنج قسمت
593
يك قطعه سوئيت براي اركستر نظامي در سه قسمت
594
يك قطعه مارش براي اركستر نظامي يك قطعه سونات براي اركستر سمفونيك
595
يك كار آزمايي باليني: بررسي تاثير اسيد آسكوربيك در پيشگيري از نفروپاتي ناشي از ماده حاجب در بيماران ديابتيك
596
يك كار آزمايي باليني: بررسي تاثير اسيد آسكوربيك در پيشگيري از نفروپاتي ناشي از ماده حاجب در بيماران ديابتيك
597
يك كاربرد جديد ازري اكتيو يلو به عنوان گيرنده فلورساني آنيوني براي تعيين آنيونهاي سيانيد، بروميد و يديد در محيط آبي
598
يك كانوالور دوبعُدي بازپيكربندي شونده با استفاده از ضرب اعداد ثابت با ملاحظه توان مصرفي
599
يك كاوشگر رنگ سنجي براي تشخيص دو آناليت تعيين و تشخيص موثر وگزينش پذير يون هاي زيركونيوم و سيانيد بر پايه زايلنول اورنج در محيط آبي
600
يك كلاس از روش هاي تكراري براي حل مسئله نقطه زيني
601
يك كلاس جديد از توزيع وايبول معكوس تبديل‌يافته در تحليل قابليت اعتماد
602
يك كنترل كننده با بازده بالا براي يك محرك موتور القايي با سرعت قابل تنظيم
603
يك كنترل كننده با قابليت بالا براي منابع تغذيه بدون وقفه با استفاده از روش هاي هوش محاسباتي
604
‫يك‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫اغتشاش‬ ‫عملگر‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫حسگر‬ ‫افزاري‬ ‫نرم‬ ‫بخش‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫ماهواره‬
605
يك گرامر محاسباتي براي زبان فارسي
606
يك گونه بلوكي BI-CG sTAB براي دستگاههاي خطي با چند طرف ثاني
607
يك متريك كانوني سازگار براي ساختارهاي هندسي روي پوچ خمينه ها
608
يك متغير اثر گذار بر تحليل شبكه عصبي سياست هاي تقسيم سود و قيمت سهم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
609
يك محيط برنامه نويسي همروند شيء گر بر مبناي زبان ++C
610
يك محيط شبيه‌سازي براي مدل‌سازي مقياس‌وسيع انتشار بدافزار‌ها
611
يك مدل ابتكاري براي سيستم حمل و نقل چند وجهي چند محصوله
612
يك مدل اتوماتاي سلولي از تظاهرات فعاليت الكتريكي V1 , V2 قشر بينائي مغز
613
يك مدل اعتماد براي انتخاب سرويس در محيط هاي سرويس گرا
614
يك مدل اعتماد مبتني بر شهرت براي انتخاب وب سرويس ها
615
يك مدل اعتماد مبتني بر شهرت در تور اعتماد
616
يك مدل اعتماد مبتني بر شهرت و آگاه از مضمون براي محيط هاي چند عاملي
617
يك مدل اعتماد وفقي براي شبكه هاي اقتضايي متحرك
618
يك مدل براي سنجش بهره وري در هنرستانهاي فني و حرفه اي
619
يك مدل براي مسئله مكان يابي محور- مسيريابي با در نظر گرفتن هزينه هاي ثابت راه اندازي
620
يك مدل برنام هريزي رياضي براي يكپارچه نمودن طراحي سلول توليدي و تصميمات برنام هريزي توليد
621
يك مدل برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تامين تحت شرايط عدم قطعيت
622
يك مدل برنامه ريزي خطي براي توليد نفت خام
623
يك مدل بسته بندي كالاها در حراج تركيبي
624
يك مدل بهينه سازي براي طراحي شبكه جمع آوري و مديريت پايان عمرپسماندهاي بيمارستاني؛ مطالعه موردي بيمارستان هاي شهر تهران
625
يك مدل بهينه سازي براي مشاركت واحدهاي نيروگاهي در حالت عدم قطعيت در بازار تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
626
يك مدل بهينه‌سازي براي طراحي شبكه زنجيره تأمين انرژي كارا: مطالعه موردي صنعت سيمان
627
يك مدل بهينه‌سازي فازي براي برنامه‌ريزي توليد زنجيره تأمين پايدار تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: لوله خون‌گيري)
628
يك مدل پوششي تعميم يافته براي مسائل موقعيت ويژه و گسسته انعطاف پذير
629
يك مدل تحليل پوششي داده‌هاي شبكه‌اي براي ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين در شرايط عدم قطعيت داده‌ها پياده‌سازي براي ارزيابي كارايي زنجيره تأمين سنگ‌آهن مركزي ايران-بافق
630
يك مدل تركيبي تحليل پوششي داده‌ها –مدل رياضي براي انتخاب تأمين‌كننده در زنجيره تأمين محصولات پيچيده تحت عدم قطعيت: يك مطالعه موردي براي تأمين قطعات ماهواره
631
يك مدل ترموديناميكي مولكولي براي پيش بيني تشكيل رسوب آسفالتين در نفت خام
632
يك مدل تصادفي براي تخمين شدت تكثير آلودگي‌ها در شبكه‌هاي كامپيوتري
633
يك مدل تطبيق هوشمند خريدار و فروشنده در سيستم هاي واسطه معامله
634
يك مدل تعادلي براي برنامه‌ريزي ظرفيت در يك شبكه زنجيره تأمين دوسطحي
635
يك مدل تعميم يافته DEA براي ارزيابي ورودي ها و خروجي ها
636
يك مدل توسعه اي براي مسئله توازن بار در سيستم هاي ابري
637
يك مدل جامع براي برنامه ريزي يك واحد انرژي هاب براي تامين نياز هاي گرمايشي،خنك كننده و برقي يك ساختمان
638
يك مدل جديد ابركارايي بر اساس تابع فاصله سويي اصلاح شده در دي اي آ
639
يك مدل جديد ابركارايي براساس تصويرتوام ورودي-خروجي درDEA
640
يك مدل جمعي ماكزيمم براي الگوريتم هاي ژنتيك
641
يك مدل چند هدفه چند دوره اي براي تخصيص سفارش به تامين كنندگان در يك زنجيره تامين همراه پيشنهادات تاخير در پرداخت ها و تخفيف
642
يك مدل چند هدفه مكان يابي بيشينه سازي هاب پوشش با لحاظ حداقل سازي مسافت طي شده، تعداد وسائل نقليه و تعداد سرويس دهنده در هر هاب
643
يك مدل چنددوره اي يكپارچه براي پيكره بندي زنجيره تأمين حلقه بسته و انتخاب تأمين كننده
644
يك مدل دوهدفه براي مسئله مكان يابي- مسيريابي با درنظر گرفتن تصميمات موجودي در طراحي شبكه توزيع
645
يك مدل ديناميك سيستم براي تجزيه و تحليل سيستم اقتصاد- انرژي ايران
646
يك مدل ديناميك سيستمي براي مطالعه آلودگي هوا مطالعه موردي شهر تهران
647
يك مدل رياضي برنامه ريزي خطي براي بررسي تنگناهائي در نظام آموزش و پرورش ايران
648
يك مدل رياضي رشد تومور با پاسخ تابعي بدينگتون- دي آنجليس
649
يك مدل رياضي يكپارچه براي زمانبندي اتاق عمل با درنظر گرفتن محدوديت ظرفيت واحد مراقبتهاي ويژه و مسيرهاي درمان چندگانه
650
يك مدل سري زماني جديد بر مبناي بازه هاي فازي و سيستم قانون هاي فازي
651
يك مدل سلسله مراتبي براي مسأله تعيين اندازه انباشته و زمان بندي توليد بسته محصولات مكمل (مطالعه موردي : كارخانه كاشي)
652
يك مدل سلسه مراتبي براي دسته بندي تصاوير طبيعي بر مبناي كاهش افزونگي
653
يك مدل سمبليك براي رابطه‌ي بين دقت و خطا در يك ضرب كننده صحيح ترتيبي
654
يك مدل سيستمي ديناميكي براي برنامه ريزي شهري
655
يك مدل شبيه سازي - بهينه سازي براي بهبود سياست‌هاي موجودي با درنظر گرفتن جريان مالي وفيزيكي درزنجيره تأمين: مطالعه موردي شركت رينگ سايپا
656
يك مدل شناختي بيزي براي استخراج گرامر از متون زبان طبيعي
657
يك مدل صف باتعدادسرويس دهنده متغير
658
يك مدل صف نمايي با رقابت براي سرويس
659
يك مدل صوري براي كمّي‌سازي حريم خصوصي
660
يك مدل عددي بر اساس حل دقيق مساله ي ريمان براي شبيه سازي پديده كاويتاسيون در آب
661
يك مدل غير خطي جديد براي عملكرد الكتريكي قلب
662
يك مدل كمي براي انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارش در يك محيط چند پريودي در شركت توليد كننده ي لوازم خانگي برفاب
663
يك مدل مبتني بر نظريه بازي‌ها براي قيمت‌گذاري در زنجيره تامين با درنظر گرفتن نفوذ در شبكه اجتماعي
664
يك مدل محاسباتي اعتماد براي پشتيباني از مولفه هاي نرم افزاري مديريت اعتماد
665
يك مدل موجودي مكانيابي هاب براي طراحي سيستم توزيع دوچرخه با در نظر گرفتن مشتريان كم حوصله
666
يك مدل نگهداري و تعميرات پيشگيرانه براي سيستمهاي موازي و سري براساس تحليلهاي آماري
667
يك مدل يادگيري مبتني بر آتوماتون يادگيرنده براي عوامل بازيگر فوتبال
668
يك مدل يكپارچه براي لجستيك رفت و برگشت با استفاده از انبارعبوري
669
يك مدلسازي رياضي از انتقال رطوبت و حرارت
670
يك مسأله زمانبندي پروژه فازي با منابع محدود و زمان هاي وابسته به توالي فعاليت ها
671
يك مساله‌ي مكان‌يابي-تخصيص-قيمت‌گذاري با در نظر گرفتن تقاضاهاي تصادفي وابسته به قيمت
672
يك مسير جديدبراي سنتز مشتقات تري آزين و رودانين تحت شرايط ملايم
673
يك مشخصه سازي براي مسايل بهينه سازي زمان-پيوسته
674
يك مشخصه و نمايش ميانگين متحرك براي فرآيندهاي پايدار هارمونيك
675
يك مشخصه ي فرم هاي نرمال براي سيستم هاي كنترلي
676
يك مطالعه‌ي عددي براي برخي از روش‌هاي جواب، مبتني بر توابع پايه‌اي شعاعي براي PDE هاي بيضوي
677
يك معادله حالت تحليلي اختلالي جديد براي مولكول هاي زنجير هسته سخت همراه با پتانسيل جاذبه متغير
678
يك معادله رابطه اي فازي در سيستم هاي ديناميكي فازي
679
يك معماري آگاه از زمينه براي سيستم‌هاي مديريت يادگيري سيار مبتني بر سرويس‌هاي وب
680
يك معماري براي سيستم مديريت جريان كار مقياس پذير در محيط سرويس گرا
681
يك معماري جديد براي اعتمادپذيري، پاسخگويي به نفوذ و هدايت مهاجمان به كوزه عسل
682
يك مكانيزم خوددرماني براي سرويس هاي وب
683
يك مكانيزم طيف- كارا براي خاموش كردن ايستگاه¬هاي پايه در شبكه هاي سلولي سبز
684
يك مكانيزم طيف- كارا براي خاموش كردن ايستگاه¬هاي پايه در شبكه هاي سلولي سبز
685
يك مكانيزم كنترل خطاي بهبود يافته براي ارتباطات چند رسانه اي در شبكه هاي حسگر بي سيم
686
يك منطق زماني دانش براي درستي‌يابي صوري پروتكل‌هاي تصديق اصالت
687
يك مورد انواژيناسيون نزد اشخاص بالغ
688
يك موومان براي اركستر سمفوني ( يك روايت كهن )
689
يك نامساوي كلي براي زيرخمينه هاي مسطح همديس و كاربردهاي آن
690
يك نظريه ي كلي از توابع تقريبا محدب
691
يك نكته درباره انتروپي مجموعه هاي فازي شهودي
692
يك نماي كيفي تعيين كردن وزنها از ماتريس مقايسات زوجي
693
يك نوع الگوريتم سيمپلكس نقطه بيروني كارا براي مسائل برنامه ريزي خطي تنگ و چگال
694
يك هم‌بندي جديد انرژي-كارا در شبكه‌هاي بي‌سيم محدوده‌ي بدن
695
يك واحد محاسبه كارامد در پردازنده‌هاي نهفته با بهره‌گيري از محاسبات تصادفي
696
يكاني ها در فضاهاي باناخ
697
يكپاچگي مهندسي ارزش و متدولوژي ناب و پياده سازي آن در مديريت پروژه هاي عمراني كشور
698
يكپارچگي اقتصادي و پتانسيل تجاري صنعت فولاد : مشاركت ايران و بلوك هاي منتخب
699
يكپارچگي تجاري در اتحاديه ملت هاي جنوب شرقي آسيا ( ASEAN ) : كاربرد يك مدل جاذبه
700
يكپارچگي تصميمات تعيين اندازه دسته توليد و انتخاب تامين كننده در زنجيره تامين چند سطحي چند دوره اي در شرايط تقاضاي تصادفي
701
يكپارچگي زنجيره تامين و اثرات آن
702
يكپارچگي سيستم هاي مديريتي براي افزايش بهره وري در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي : شركت كيسون)
703
يكپارچگي شهري، ضرورتي براي تحقق توسعه پايدار شهري مورد پژوهي، شهر دماوند
704
يكپارچه سازي باتري فلز – هوا با سامانه الكترودياليز به منظور كاهش انرژي مورد نياز براي نمك‌زدايي آب
705
يكپارچه سازي برنامه ريزي توليد با تمركز بر توالي عمليات در زنجيره تامين
706
يكپارچه سازي برنامه ريزي و زمانبندي توليد در صنايع فرايندي پيوسته
707
يكپارچه سازي توليد و توزيع با در نظرگيري پايايي و نگهداري و تعميرات
708
يكپارچه سازي جريان مالي و فيزيكي در يك زنجيره تأمين حلقه بسته تحت شرايط عدم قطعيت فروش و ميزان بازگشت كالا
709
يكپارچه سازي ريز شبكه ها با شبك‍ه توزيع با هدف بهينه سازي كيفيت توان
710
يكپارچه سازي زمانبندي كارگاهي باز غيرمنقطع با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي با استفاده از الگوريتم تركيبي شبيه سازي تبريد- جستجوي همسايگي متغير
711
يكپارچه سازي زنجيره تامين
712
يكپارچه سازي سرويس هاي مديريت تراكنش و مشابه سازي در ميان افزار CORRA
713
يكپارچه سازي سفارش گيري و زمان بندي در زنجيره تامين با رويكرد خوشه بندي
714
يكپارچه سازي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند تونل و پل با ساير مؤلفه هاي حمل و نقل هوشمند
715
يكپارچه سازي سيستم‏هاي شيءگراي بازمانده از طريق انتقال خودكار آنها به سرويس‏هاي وب
716
يكپارچه سازي طراحي شبكه زنجيره تامين چند كالايي و بالانس خط مونتاژ با رويكرد بهينه سازي استوار
717
يكپارچه سازي طراحي فرآيند ساخت و زمان بندي و توالي عمليات
718
يكپارچه سازي طرح توالي عمليات توليد و توزيع بهينه تلرانس هاي توليد بكمك كامپيوتر
719
يكپارچه سازي فرآيند برآورد هزينه در ساختمان هاي پايدار (سبز) با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان
720
يكپارچه سازي فرآيند طراحي و توسعه محصول با ارايه روشي براي بالانس ارزش و ريسك
721
يكپارچه سازي قابليت هاي پايش بر اجزاي شبكه ابري در نرم‌افزار Zabbix با نرم‌افزار OpenStack
722
يكپارچه سازي مدل سازي اطلاعات ساخت و مديريت تأسيسات (BIM-FM) در پروژه هاي نيروگاهي
723
يكپارچه سازي مدل سازي اطلاعات ساختمان و سيستم رتبه بندي ساختمان هاي سبز در مرحله مفهومي پروژه هاي ساختماني به همراه مطالعه موردي در ايران
724
يكپارچه سازي مسئله زمان بندي اصلي عمل هاي جراحي به صورت انعطاف پذير و تخصيص عمل هاي جراحي با در نظر گرفتن واحدهاي پسين
725
يكپارچه سازي مسائل زمانبندي توليد و تحويل با رويكرد مسيريابي وسيله نقليه ناهمگن در زنجيره تامين دو سطحي
726
يكپارچه سازي نظام آموزش قبل از دبستان با آموزش عمومي در ايران
727
يكپارچه سازي و تسهيل ارزيابي ايده هاي نوآورانه در يك بستر الكترونيك
728
يكپارچه سازي و كاوش مجموعه داده هاي حجيم RFID
729
يكپارچه سازيريز مولدها باشبكه فشار ضعيف برق با استفاده از سيستمهاي چند عاملي در ابعاد وسيع
730
يكپارچه كردن تصميمات مكان يابي- موجودي و توليد در طراحي زنجيره تأمين
731
يكپارچه كردن مساله جايابي همراه با تصميمات تاكتيكي و عملياتي
732
يكپارچه‌ سازي جريان مالي و فيزيكي در زنجيره تأمين متمركز با رويكرد بهينه‌ سازي سبد محصول استوار مطالعه موردي : شركت پگاه گلپايگان
733
يكپارچه‌سازي تصميمات پاكسازي آوار و لجستيك بشردوستانه در فاز پاسخگويي مديريت بحران
734
يكپارچه‌سازي تصميمات توليد و توزيع در يك زنجيره تأمين با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ظرفيت
735
يكپارچه‌سازي زمانبندي توليد با برنامه‌ريزي بازرسي ها و نگهداري و تعميرات در شرايط زوال ماركفي ماشين ها در يك سيستم توليد جريان كارگاهي انعطاف پذير
736
يكپارچه‌سازي مدل‌سازي اطلاعات ساختمان (BIM) و مديريت ايمني، بهداشت و محيط‌زيست (HSE) در دوره بهره‌برداري پروژه‌هاي ساخت‌وساز
737
يكپارچه‌سازي مسئله مسيريابي با دريافت و تحويل و محدوديت‌هاي بارگذاري سه‌بعدي و پنجره زماني
738
يكپارچه‌سازي منابع توليد پراكنده به‌منظور پيك سايي با در نظر گرفتن ملاحظات فني و اقتصادي
739
يكتايي SG-دوگان قابها براي زير فضاهاي تحت انتقال پايا ﴿G)
740
يكتايي تجزيه هاي هم اوليه مدول ها
741
يكتايي شارريچي با انحناي بيكران بر روي منيفلد هاي دو بعدي
742
يكتايي ضريب مسئله معكوس موج يك بعدي از اطلاعات انتقال
743
يكتايي نمايش در توزيعهاي آميخته نامتناهي
744
يكريختي ابر گروه ها . n- ابر گروه و كار برد هاي ان
745
يكريختي بين گراف هاي جيكوبسن
746
يكريختي در ابرجبر فازي
747
يكريختي گراف هاي كيلي جهت دار گروههاي آبلي
748
يكريختي هاي -Lp جبرهاي گروهي
749
يكريختيهاي بين دوگان دوم جبرهاي باناخL1 G براي گروههاي موضعا فشرده G
750
يكژارچه سازي اراضي و اثرات آن در توسعه كشاورزي روستاهاي نواحي خشك و كم آب ايران﴿مطالعه موردي:بخش خوسف شهرستان بيرجند﴾
751
يكسان سازي حقوق تجارت در اتحاديه اروپا و تاثيرات آن بر آينده روابط تجاري خارجي ايران
752
يكسان سازي روش فراواني گراي شرطي با روش بيز در آزمون فرض
753
يكسان سازي شارهاي ريچي روي رويه هاي گسسته
754
يكسان سازي فرهنگي و تحقق دولت مطلقه مدرن در دوره رضا شاه پهلوي
755
يكسان سازي ومدلسازي كاتالوگ زمين لرزه هاي ايران با استفاده ازمدل ETAS
756
يكساني لم مورس و قضيه داربو
757
يكسو ساز ولتاژ بالا
758
يكسو ساز ولتاژ بالا
759
يكسوسازي تقارن هاي C^∞ و كاهش معادلات اويلر-لاگرانژ
760
يكصد و پنجاه مثل عربي و معادلهاي فارسي
761
يكطرفه كردن خيابان ها، سياستي در جهت كاهش ترافيك در منطقه ي خاصي در شهر مطالعه موردي: شهر اصفهان
762
يكمتري ها روي فضاها-n نرم خطي , isometries on linear n-normed spaces
763
يكنواخت سازي حلقه ها در ماشينهاي چند پردازنده MIMDبا حافظه اشتراكي
764
يكنواختي ظاهر و برگشت پذيري نخ هاي مخلوط پنبه ـ پلي استز
765
يكنوايي بيشين دو تابعي ها و كاربردهاي آن در فضاي باناخ
766
يكه ي تقريبي در ميانگين پذيري تقريبي
767
يهود در ادب فارسي تا پايان قرن هفتم
768
يهود مدينه از آغاز تا فرجام
769
يهوديان اصفهان
770
يهينه سازي سيستم هاي قابليت اطمينان تحت اجزاء تعميرناپذير با استفاده از الگوريتم تكاملي چندهدفه
771
يهينه سازي وب سايت
772
يوتوپيا و سينما
773
يوتوپياوسينما
774
يوجين اونيل و نمايشنامه آناكريستي ، طرح صحنه ها و ماكت يك صحنه از نمايش
775
يوجينو باربا و مردم شناسي تئاتر
776
يوجينوباربا ومردم شناسي تئاتر،
777
يوجينيو باربا بازيگري امروز بر اساس سنت هاي شرق
778
يوجينيو باربا بازيگري امروز براساس سنت هاي شرق
779
يوكي يوئه وتاثيرات متقابل هنر ژاپن وغرب
780
يوم الاسلام تاليف احمد امين
781
يون زدايي خازني غشايي آب بر پايه ي الكترودهاي سوسپانسيوني (قابل جريان) نانو كربن فعال
782
يون گيري اجسام عايق از هوا
783
يون مغناطيسي در ميدان الكتريكي بلور , magnetic ion in crystalline electric field
784
يوهان سباستيان باخ سوئيت شماره 2 براي ويلنسل سولو در رمينوJohan Sebastian Bach Cello Suite No.2 in D minor
785
ييبثب
786
ييبيبي
787
يين سايتوكينهاي سلولهاي Tكمكي 17(Th17)وTتنظيمي ((Tregدر زنان مبتلا به سقط هاي مكرر
788
ييي
789
ييييي شبيه سازي حالت گذراي بريكرها و بررسي تاثير آن در اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ شبكه
790
يييييييييييييييييييي
791
ييييييييييييييييييييييي
بازگشت