<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : B- اسپلاين هاي هارمونيك تا : B-احاطه سازي، D-احاطه سازي، نگهدارنده هاي خطي آنها و نگهدارنده هاي خطي (قوي) ضربي
بازگشت