<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
c- حاصل ضربهاي خارجي جزئي بوسيله عمل گروههاي گسسته و عمل نيم گروههاي وارون
2
C- ضربهاي خارجي بوسيله اعمال جزئي و اعمالي از نيم گروههاي وارون
3
C.P مدول‌ها و كاربردهايشان
4
Capitalism and Brain- Drain: Oialectical analysis of The migration of highly qualifiso manpower fram less developed to mors developed Capitalist
5
Capitalism, Land reform, and Agricul tural Development: The case of Iran
6
carba
7
Cavicuspill نرم افزار محاسبه كاويتاسيون در سرريزها و تونل هاي آبي
8
CCD (device Coupled-Charge)در نجوم
9
CDH يا در رفتگي مادر زادي مفصل HIP و روشها و ارتزهاي در ماني ويژه آن
10
CE-QUAL_W2 بررسي لايه بندي حرارتي و كيفيت آب مخزن سد دز با استفاده از مدل
11
CFD درANSYS
12
CFR بررسي پاسخ ديناميكي اثر افزايش ارتفاع سدهاي (مطالعه موردي سد سياه بيشه)
13
Change of the State Represention of Words in Viewing Instantaneous Speech Texts: The Study of the Effect of Viewing of Different Types of Subtitled Video on the Advanced Learners Performance in State Rating Task(STR) and Active Recall Test
14
Characteristics and genesis of certain soils in the southern foothills of central Alborz,Iran
15
chart
16
Childrens literature in translation: A Study of types, Functions and quantity of discourse markers in J.K Rowlings Harry Potter and the Philsopher Stone
17
Chronology, conditions, andresolutins in theconflict between Bahrain and Iran: A human needs perspective.
18
Cisco packet Tracer
19
City of Strangers: The transnational indian community in Manama, Bahrain
20
Climatic adaptation and economic possibilities of sugar production in Iran
21
cloak كردن و حذف پراكندگي مرتبه اول و تحليل مرتبه هاي بالاتر به وسيله پوشش
22
Cloud Computing
23
Cloze Test and c-test Revisited: The Effect of genre Familiarity on Second language Reading Test performance
24
CODEC DM ( كدودي كدسيگنال صحبت مطابق با منطق DM
25
Cohesion & coherence in the writing of Iranian EFL students
26
Cohesion and coherence in the writing of iranian EFL Students
27
Cohesion in Oral Production of IELTS Mock Tests
28
cohesive ties and reading comprehension
29
Collecational clashes in L2 and L3 learnersי translation of english- persian idomatic expressions
30
Colonialism and The Problem of Identity in Jhumpa Lahiri’s The Namesake A Postcolonial Study
31
Comparative Study of the Cultural Components in Local and Commercial English Textbooks: a Case of Iran High School English Textbooks and Four Corners Series
32
Comparative Study on French and Persian Subtitles of film Sully by C.Eastwood : by Intercultural Approach
33
Comparing and Contrasting Iranian High School students’ Proposed Activity Preferences and Teachers’Perception of Those Preferences in Learning English as a Foreign Language in Iran.
34
Comparing computational methods for reconstruction of hiden regulatory sinal in biological networks
35
Comparing the Effects of the Students’ Feedback on the Improvement of their Peers’ Organization of the Story in Online Setting vs. the Traditional Classroom: A classroom discourse analysis in Payame Noor University
36
Comparison between the Effect of Alternative Assessmen(Portfolio Assessment, Peer Assessment) and ConventionalAssessment on the Improvement of Iranian Female EFL Learners’ Writing Proficiency t
37
Comparison of cryopreservation effect by vitrification and rapid freezing on parameters, morphology, mitochondrial membrance potential and DNA fragmentation of retrieved testicular spermatozoa of azoospermic men (TESE)
38
Comparison of the effect of open and closed vitrification system on testicular sperm samples in azoospermia: Evaluation of Ultra-morphology (MSOME), Apoptosis, and Expression of Stress genes
39
Comparison of the Effectiveness of Teacher-directed Teaching Methods and Cooperative Learning Strategies on Iranian Intermediate-level EFL Learners’ Reading Comprehension
40
Complimenting in written discourse: a study of review- letter genre
41
Componential Analysis as a Tool for Evaluation Equivalent Accuracy of Iraninan Civil Code Terms in Persian-English Legal Dictionaries
42
Comprehension and Appreciation of Verbal Humor by Iranian EFL Learners
43
Computer-assisted Proposition-based Measure For EFL Writing Tasks
44
Computerized Dynamic Assessment of Transition Words/Phrases: Comparative Study of Speaking and Writing Skills
45
Concepts clarificatoion and the learning of conceptual metaphors: the case of orientatioanl metaphors
46
Conceptual Fluency and Metaphorical Competence in L2
47
Conceptual Metaphor in the Works of Susan Howe: A Cognitive Poetic Approach
48
Conceptualization of the sematics of Phrasal verbs in English as a foreign language: ....
49
Conditions for revolution: The case of Iran, 1978-1979
50
Conflict between western and traditional Iranian education values
51
Conformity between Perceptions of Text Difficultyby IELTS Test Developers and by IranianIELTS Test Takers
52
Construal of the Beautiful: A Study of Aesthetics in Rubayyat of Khayyam an​d Its Whinfield an​d Fitzgerald Translations through Theories an​d Models of Cognitive Poetics
53
Consumer Culture in Theodore Dreiser s Sister Carrie and Edith Wharton s The House of Mirth
54
Content- based EFL instruction: a multiple- intelligences approach
55
Continental deformation in the Iranian plateau
56
Contingent Imperialism U.S. involvement in the Persian Gulf since world war II.
57
Continuous Model for Analytical Prediction of Chatter in Milling with long, Slender Endmills
58
Continuous Model for Analytical Predictionof Chatter in Milling with Long, SlenderEndmills
59
Contrastive genre analysis of thesis abstracts 1 Written in English by Iranian students2 Written in English speakers and 3 Written in persian by Iranian students
60
Contrastive preperties of genre analysis of Introduction section of English and Persian mechanical research articles
61
Contrastive Properties of GenreAnalysis of Introduction Section ofEnglish and Persian MechanicalResearch Articles
62
Control Mode Sliding
63
Cooperative Learning and Reading Comprehension
64
Coordinate bilingualism and EFL learnersי performances on English grammatical features
65
Core Reflection as a way towards Integrating Theoretical Knowledge and Pedagogical Practice in the Iranian Context: the Case of Prospective Language Teachers
66
COSO متر كامپيوتري
67
Cotrastive Study of Culture-Bound Terms in Translation: English Rendering of Ly rice of Hefiz Focus
68
CPG قابل بازپيكربندي مبتني بر FPGA براي راه رفتن ربات دوپا
69
CR ـ منيفلدهاي غيرقابل نشاندن
70
Crack Propagtion Modeling in Rocks And Its Application to Indentation Problems
71
Credentialed to Embedded-An analysis of broadcast journalistsי stories about two Persian Gulf Wars.
72
Critical Literacy Development in an English Writing Class forUniversity EFL Learners
73
Critical reflections on revolution: A lesson from Iran
74
Critical Thinking an​d Recognizing the Meanings of English Transparent an​d Semitransparent Terms Through the Morphological Analysis Strategy: The Case of Iranian High School Students
75
Critique des deux traductions de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part et celles de Je l'aimais d'Anna Gavalda, selon la théorie «Stylistique comparée» de Jean Darbelnet et Jean-Paul Vinay
76
CRM
77
Cross-cultural Study of Interactive and Interactional Metadiscourse Markers in Persian and English Political Newspaper Articles
78
Cross-cultural Study of Perception of Humor by English Native Speakers and Iranian EFL Learners
79
Crosslingustic acquisition of the Tense and Passive Constractions form a generative perspective: a morphological variability study
80
CT beam Cone (CBCT )و كاربردهاي آن در دندانپزشكي (معرفي چند بيمار)
81
CTM IN SYSTEM 21
82
Cultural Memory in Post-9/11 Fiction: A Reading of Mohsin Hamid’s The Reluctant Fundamentalist, Monica Ali’s Brick Lane, Alaa Al Aswany’s Chicago and Kamila Shamsie’s Burnt Shadows
83
Cultural values and foreign policy decieion- Marking in Iran: the case of Iranיs recogition of Israel
84
Culture in ELT programs: an evaluation of the issue of culture in the iranian ELT program in high school level
85
Culture-Bound Terms in the Film Scent of a Woman and their Persian Renderings in the Subtitles
86
Curriculum assessment of the BA and MA programs of English translation Major at the university of Isfahan
87
Cvt [سي. وي. تي.] و شبيه سازي آن در نرم افزار pscad [پي. اس. كد]
88
C-جبرهاي ابرگرافي و جبرهاي مسيري لويت
بازگشت