<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : D -غشاءها و برهمكنش آنها در حضور ميدانهاي زمينه مختلف تا : Dِ-غشاءها در فرمولبندي حالت مرزي: برهمكنش، D چگالشتاكيون، پراكندگي ابرريسمان و دوگاني AdS/CFT
بازگشت