<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
D -غشاءها و برهمكنش آنها در حضور ميدانهاي زمينه مختلف
2
Data Link Layer در انتقال ديتا و الگوريتم هاي مسيريابي در Node هاي شبكه هاي ديتا
3
DATA M I N I N G
4
Data Mining
5
Data-driven learning and teaching the collocation of prepositions: The case of Iranian EFL students
6
De la description objective de lיbjet a sa description subjective a travers le Cousin Pons( Balzac) et lיemploi du temps( Butor)
7
DEBUGGER 80-Z بر روي PC IBM
8
Deeper of Radiator
9
Degree of EFL Learners’ Intercultural Competence from TeachersLearners, and Observers’ Perspectives,
10
Degree of Masters of Arts in Teaching English as a Foreign LanguageThesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
11
Delivery Speed, Awareness of Pragmatic Strategies, an​d Use of Pragmatic Strategies in Simultaneous Interpretation by PhD students of Translation Studies
12
Democracy and the press in the Middle East
13
Democratization in Kuwait: The national assembly as strategy for political survival
14
Department of foreign languages A study on the evaluation of the relationship between BA Enghh stundents ' translation ability and their performance on traditional hultiple -choice & cloze) and comrnunicative task-based reading comprehension tests
15
Dependednt capitalist development and class formation in Iran, 1800-1970
16
Des convergences et des divergences de l’image de la guerre dans la littérature française et persane ; étude comparée de Voyage au bout de la nuit de Céline et La Terre brûlée d’Ahmad Mahmoud
17
Description, Comparison and Evaluation of the English Teacher Training Courses in Iranian Private Language Institutes
18
Design and Implementation of an OptimalRAKE Receiver in Frequency-Selective Channels
19
Design and manufacture of a car remote control system with locking security capability
20
Design and Simulation of COder & DECoderCODECBased on H.264 Video Coding Standard)
21
Design of Modified Gripping System For Testing of Composite AxisyININetric Specimens
22
Designing a Macro-Model For Industrial ~evelopment in lranWith Reference To Science and Technology -Policies
23
Designing and developing discrete- point self- assessment
24
Desire an​d Jouissance of Self: A Lacanian Reading of Kate Chopin’s Selected Fictions
25
desktop search
26
DESlGNoFAN ASSEMBLy MECHANlSM
27
Determinetion of plasma T4, cortisol, and urinary 17ketosteroid and 17ketogenic steroid after delivery
28
Develiping a profile the ESP needs of Iranian students:The case study students of nursing and midwifery
29
Developing a Curriculum for the Undergraduate Course ʻConsecutive Interpretingʼ in the Iranian Context: A Social Constructivist Approach
30
Developing Complexity, Accuracy, and Fluency in Spoken English of Iranian EFL Learners: Classroom vs. Online Instruction
31
Developing EAP Writing Skills through Explicit Instruction of Lexical Bundles: A Contrastive Corpus–based Study of Medical Articles Written in English by Native an​d Non-native Authors
32
Development and construct validation of a test of coliocational competence
33
Developmental VS. Fossilized Errors in Expository Writing of Iranian EFL Learners
34
dft بررسي خواص الكتروني گرافن سه لايه با چرخش لايه وسط با استفاده از 𝛉 تحت زاويه
35
Diagnostic valu of communicative listening tests
36
Dialectic of Manipulation in Translation: Truth Disclosure in Re-narration
37
Dictatorship and Rise of popular movement: The case of Iran
38
Differental Item Functioning in High-stakes: the Effect of Gender and field of Study
39
Differential Effects of Attention on Iranian EFL Learners Acquisition of English Collcations: The Case of Language Proficiency and complexity of Collocation
40
Differential Item Functioning in the English Proficiency Test of Ministry of Health and Medical Education: Field of Study, Gender, and Level of Education in Focus
41
DIPC يك سيستم نرم افزاري براي ساخت و برنامه نويسي چند كامپيوترها
42
Directed Motivational Currents: The Effect of Intense Motivational Energies on Willingness to Communicate, L2 Self-Confidence, Self-Concept, and Autonomy of Iranian EFL Learners
43
Dissidence and conformity in Iranian politics: Political culture and Islamic revolution
44
Distributed Snowmelt Modeling with GIS and CASC2D at California Gulch, Colorado
45
DNA -گراف ها
46
DNC
47
Domestication and Foreignization Strategies in Persian Translation of English Idioms
48
Domestication, Foreignization, Hegemony, and Invisibility of the Translator: the Case of Persian to English Translation of Shazdeh Ehtejab
49
Don Juan: a dialogic reding
50
Dot matrix puzzle based on wireless transmission
51
down Converter جهت تبديل Uhf به Vhf
52
Dynamic Assessment of Speaking Performance of EFL IntermediateLearners: the Impact of Mediation on Rule Internalisation
53
dYNAMIC LOAd CARRYING CAPACTTY MOBILE BASE FEXIBLE LINK MAN IPULATORS
54
Dynamic Model Identificationof a Missile by Modal Analysis
55
Dynamic Modeling of Heat Recovery SteamGenerator in Combined Cycles
56
Dynamic Response of Thick Walled Cylindrical Shells Under Moving Load
57
Dynamic Stress Concentrations In Particulate comPosites Withl
58
Dynamic verification of the impact of TCSC on distance relay operation
59
dynamic vertification of the impactof TCSC of distance relay operation
60
dynamicfacility layout problem
61
D-ِغشاءها در فرماليزم حالت مرزي
62
Dِ-غشاءها در فرمولبندي حالت مرزي: برهمكنش، D چگالشتاكيون، پراكندگي ابرريسمان و دوگاني AdS/CFT
بازگشت