<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : H2s زدايي از نفت خام با استفاده از گاز شيرين با اختلاط در ك.... تا : Hyperbole in translation: a case study of the english translation of the tragedy of rostam and sohrab
بازگشت