<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : p - گروهها و زير گروههاي سيلو و ويژگي هاي آنها تا : P-گروه هاي قوي داراي خودريختي هاي غيرداخلي از مرتبه P هستند
بازگشت