<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
s برآوردگرها و -GS برآوردگرها براي استنباط قوي در مدل هاي رگرسيون چند متغيره , S-estimators and GS-estimators for robust infernce in multivariate regression models
2
s- تقريب ها و كاربردهاي آن در پردازش اطلاعات
3
s'Retainer Indirect & Direct Coronal Extra
4
SA- حلقه هاي راست
5
Safavid palaces at Isfahan: Continuity and change (1950- 1666 )
6
Salt tolerance and current status of the date palms in the United Arab Emirates
7
sas
8
Saudi Arabia S Territorial limits:A study in law and politics
9
Sayyidhasan Taqizadeh: The emergence of modern Iran
10
Scaffolding via a Social Network and Teenage EFL Learner’s Oral Reproduction of Short Stories; Speaking Fluency and Accuracy in Focus
11
SCATTERING AND ABSORP PION OF SOUND BY COMPOUND CYLINDRICAL POROUS ABSORBER WITH AN ECENT
12
SCCP و كاربرد آن در شبكه CCS7
13
Schizophrenic Humbert: A Psychological Study of Nabokov’s Lolita
14
School of Architecture and Urban design پرديس نظام مهندسي استان تهران
15
Scientific technological dependency and uneven development: The case of Iran
16
scuc با در نظرگيري نيروگاههاي زغال سنگي با هدف تلفيق سوخت جهت كاهش آلودگي
17
Second language acquisition of telicity and aspect by Persian learners of English
18
Seech Acts in a selection of Contemporary Presian Plays
19
Seeking Criteria for Task Difficulty through ThinkThinkaloudProtocol, Self-report and Questionnaire
20
Seeking criteria for task pifficulty through think aloud protocol, self report & questionnaire
21
Self-esteem and anxiety of Iranian EFL learners in oral communication tasks
22
Semantic aberration in the writings of EFL students
23
Semantic and syntactic patterning of persian compliments and compliment responses: a sociolinguistic study with pedagogical implications
24
Semi - Active control For Seismic Bulding Structures Using Magnet
25
SEO for profit
26
SEQUENCER [ترتيب قراردهنده ]
27
SERUM TNF-AIN PATIENTS WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ORAL CAVITY
28
SERUM TNF-AIN PATIENTS WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ORAL CAVITY
29
Shahי Abbas and the Royal Silk Trade 1599-1629
30
Shakespeare's Stratified Language: A Study of Coriolanus and Titus Andronicus
31
Shifts of explicitness in translation from english to persian: A case study of Faulkners "A rose for Emily"
32
Shii Renaissance, A study of the Theosophical School of Bahrain in the 7th/13 th century
33
Shot Snap
34
Shיism and late Iranian arts
35
Similarities and Differences Between Rhetorical Structure of Engineering and Non Engineering Abstracts”
36
Simulated Annealing و كاربردهاي آن در مهندسي صنايع
37
Simulation and control of industrial robots
38
SIMULATION OF GAS CYCLONE FOR SEPARATINGMICRO & NANO PARTICLE
39
Simulation of Visual Servo Control & Performance Tests of the 6R Robot Using Position Based & Image Based Approaches
40
SINGLE STEP با 8088
41
SIP بهبود عملكرد امنيتي سرورهاي در مقابل آسي بپذير يها در چارچوب IMS
42
Six Sigma گزاره مديريت كيفيت و پياده سازي در مجتمع صنايع لاستيك يزد
43
Skewing in literary translations: the case of abstract nouns in the old man and the sea
44
Skocopols theory and Islamic Revolution of Iran
45
Slavery, The Abolition of the Slave trade, and the emancipation of Slaves in Iran(1828-1928)
46
Smart Materials
47
Snowpack Evolution and Snowelt Modeling in Sub-Tropical Climates
48
Social and spatial process: An ethnographic study of housing in Qatar
49
Social change in Iran : The roots of 1978-79 Revolution
50
Social origins of The Iranian revolution : role of The stste and social classes
51
Social, Economic, and political preconditions of The Iranian Revolution, 1979
52
Socio-economic formation of Iran : The disintegration of The traditionl sys tem and The inception of modern Capitalism in The 19 TH century
53
SOLID WORKS 2001 PLUS
54
Solitude Connotations in Gabriel García Márquez’ One Hundred Years of Solitude: An Existential Study
55
Som Results on One-Dimensional Local Rings
56
Some combinatorial conditions on groups
57
Source Language Orientation VS. Target Languge Orientation in TRanslation Hunor : A Case Study of Sadis Bustan
58
Sous la direction de:Madame le Docteur Mojgan Mahdavi Zadeh
59
Space and Place in Saul Bellow’s Fiction: A Geocritical Approach
60
Spatial disparities in Iran 1949-1978
61
Spatio-Temporal Narratology of Postmodernism in the Selected Short Stories of John Barth
62
Specification of Cultural Content EFL in Iran
63
speeches of Aeschines
64
SQL serverدر داده كاوي
65
srosnes erawtfos سنسورهاي نرم افزاري
66
SSL ،امنيت ديجيتالي
67
SSL ،امنيت ديجيتالي
68
SSL و امنيت ديجيتال
69
ssامنيت ديجيتالي
70
Stability and stabilization on the wave model
71
Stability of ViScous Liquid Contained Between Two Rotating Cylinders
72
Stability property of classical vector- valued measure spaces and operator spaces
73
Stage gate
74
Stance Markers in English and Persian Research articles of Electrical Engineering: A Contrastive Rhetorical Study
75
State formation and the east India company in colonial Bengal
76
State,cloves,and planters: A Reappraisal of British colonialism in Zanzibar, 1890- 1934
77
Statistical analysis of meteorological events in the Arabian peninsula and the Gulf Region.
78
Statut de la Famille dans les médias écrits scientifiques d’Iran et de France
79
ste 500بررسي رشد ترك در ورق فولاد خورده شده
80
STOPBAND RESPONSE.STOPBAND RESPONSEANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AWAVEGUIDE BAND-PASS FILTER USING LOW-PASSSTRUCTURES IN ORDER TO IMPROVE THE
81
Strategies for harmonizing translation and genre in cubbing
82
Strategies for Rendering Style through Time: The Case of Beckett’s Malone Dies
83
Strategies for Synchronization, Lip-sync, and Cultural Adaptation in IRIB’s Dubbing of “Due South” Series
84
Strategies for Translating Idioms in Novels Translated From Persian into English
85
Strategies of Translation of Culture-Specific Items from Azerbaijan Turkish into English: A Case Study of " Heydar Baba'ya Selam", "Dede Qurqud"
86
Strategies Used in English to Persian Translation of Idioms in Dubbing an​d Subtitling of Animations Based on Newmark's (1988) Model: The case of Home, Frozen, Brave, Inside out, an​d Hotel Transylvania II
87
Stress Analysis and Fatigue Life Estimation of a Cold Forging Die
88
Students motivation for learning english as a foreign language: the case of persian learners of english at isfahan university
89
Students motivation for learning english as a foreign language: the case of persian learners of english at isfahan university
90
Students' Likes vs. Instructors' Perception of Those Likes in Language Learning
91
Studis in the comparative syntax of the oldest indoo- Iranian languages
92
Study of the subjunctive mood’s translation in Soghoot, translated by Shoorangiz Farah from The Fall written by Albert Camus, based on the linguistic theories of context in translation and functional grammar
93
Study of Trump`s Inaugural Speech and its Translation:A Critical Discourse Analysis
94
Study On the Ranque H ilsch Vortex tube
95
Study the performance of ductile concentric convolutedmembers in concentric braces
96
Studying the relationship between SRL and iranian EFL learners reading comprehension ability: مطالعه رابطه بين يادگيري خودنظمي و توانايي درك مطلب زبان آموزان ايراني
97
Style an​d Ethics: Minimalism in Raymond Carver’s Selected Short Stories
98
Stylistic Considerations of Thematic Structures in Translating J. D. Salinger into Persian: A Systemic Function Perspective
99
Sublimity in Kate Chopin’s Fiction
100
SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENTOF THE REQIRENMENTS FOR THE DEGREE OFMMASTER OF ARTS IN TEFLASTER OF ARTS IN TEFL
101
SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FORTHE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN TEACHING ENGLISH AS AFOREIGN LANGUAGE
102
Submitted to the Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in
103
Subtitling an​d Dubbing of Discourse Markers: A Corpus-Based Study of “Well”, “I Mean”, an​d “You Know” an​d Their Persian Translations in Sherlock Series
104
Success in the Subsequent CourseIranian High Schools and the Students’The Relationship between the Criterion Setfor the Criterion-Referenced Tests Used in
105
Supr- Satucetwn Prowing - out Coating of pariteies Process
106
Survey of Umm al-Namel Island,State of Kuwait.
107
SyMMETRY "C3V" WITH "CaF2" IN "+Ho3" and SYSTEM "CS2NaErCLS" INCUBIC "+Er3" OF LEVELS ENERGY
108
Syntactic and lexical devices in strategies uesd in persian apologies: a sociolinguistic study with pedagogical implication
109
Syntactic propertis of the pro- drop parameter in L2 english of persian speakers
110
Synthesise and Characterization Nickel(II) Complexes With Tridentate ONO Ligand
111
System Checkout Via Modelling From Frequency Domain Test Data
بازگشت