<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
T - حلقه هاي اول و نيم اول
2
T - نيم ابر حلقه ها و برخي خواص آن ها
3
T- ساختارهاي n- تايي
4
Tapping readings proficiency levels through four proficiency common european framework, and canadian language benchmark
5
TCP بهبود كارآيي پروتكلدر شبكه هاي محلي بي سيماز طريق اصلاح پروتكل لايه لينك داده
6
Teh eva​luation of prospect series in terms of CLT principles
7
Tele- Controlling Via Public Phone Network
8
TeO2-V2O نمونه هاي - 5 DC وابستگي دمايي رسانش الكتريكي SnO
9
TEST JIG DATA SW
10
Text-Image Relationship in Selected Children’s picture Books: A Narratological Study
11
tfoh/c, peg-so3h به عنوان كاتاليزورهاي موثر براي سنتزپيرول ها درآب و a - آمينوفسفونات ها در شرايط بدون حلال
12
The Analysis of Metaphorical Dystopia in José Saramago’s Blindness
13
The Application of Authentic Materials on the Improvement of Iranian EFL
14
The Application of Mathematical Programming to Material and Capacity Requirements Planning in Multi-stage, Multi-product Manufacturing Systems
15
The Earth (زمين)
16
The Effect of ‘Recast’ and ‘Negotiation of Form’ Feedback Types on the Grammar Comprehension of ‘Impulsive’ and ‘Reflective’Iranian EFL Learners
17
The Effect of Awareness-raising about Listening Sub-skills on the Iranian Intermediate EFL Learners’ Listening Comprehension Ability
18
The Effect of Employing Semantic Maps on Vocabulary Learning of Adult Iranian EFL Learners with Different Perceptual Modalities
19
The effect of evaluation in task-induced involvement load hypothesis on incidental vocabulary acquisition of iranian EFL students
20
The effect of formative assessment on Iranianuniversity students' writing performance
21
THE EFFECT OF INTELLIGENCE ON THE PERFORMANCE OF EST STUDENTS ON READING COMPREHENSION
22
The Effect of Online Textual, Pictorial and Textual Pictorial Glosses on the Incidental Vocabulary Learning of Iranian elementary EFL Learners
23
The effect of planning time on the use of lexical cohesive devices and on thwriting quality of Iranian intermediate EFL learners’ expository essays
24
The effect of pre-listening communicative activities on Iranian extrovert/ introvers EFL learners listening comprehension in real - life like situations
25
The effect of pre-listening communicative activities onIranian extrovert/introvert EFL learners’listening comprehension inreal-life-like situations
26
The effect of reading academic texts on learning and retention of academic vocabulary : investigating the role of model essays: تاثير خواندن متون دانشگاهي بر فرآيند يادگيري و به يادآوري لغات دانشگاهي : بررسي تاثير نمونه مقالات
27
The Effect of Syntactic Simplicity and Complexity on Readability of the Text
28
The effect of task base language teaching on developing english language speaking skills of iranian male EFL learners in babol city mazandaran province : تاثير آموزش زبان انگليسي مبتني بر وظيفه بر رشد مهارتهاي صحبت كردن در دانش آموزان پسر شهرستان بابل استان مازندران
29
The effect of task based instruction on reading comprehension of Iranian EFL learners
30
The Effect of Task Complexity and Language Proficiency
31
The Effect of Task Complexity and Language Proficiencyon Iranian EFL Learners’Writing Task Performance
32
The effect of task-based instruction on reading comprehension of iranian efl learners----
33
The Effect of Teaching Homonyms on Elementary Second Language Learners through Blended learning
34
The Effect of Teaching Syntactic Awareness as aReading Strategy on Iranian EFL Learners’
35
The effect of topic familiarity and passage sight vocabulary on L2 lexical inferencing through reading م
36
The effect of using focused tasks on reading comprehension skill of iranian (fourth grade) high school students : تاثير فعاليت هاي تاكيدي بر روي مهارت خواندن زبان آموزان ايراني ﴿پايه پيش دانشگاهي﴾ دبيرستان
37
The effect of using preemptive versus reactive techniques on learning metadiscourse elements by iranian IELTS examinees: a focus on writing
38
The Effect of Using Translation from L1 to L2 as a Teaching Technique on the Improvement of Iranian EFL Learners’ Linguistic Accuracy— Focus on Form
39
The effect of using translation from L1to L2 as ateaching techique on the improvement of Iranian EFL learners linguistic accuracy - focus on form
40
The effects of blood flow on blood vessel buckling embedded in surrounding soft tissues
41
The Effects of Different Pedagogical Interventions on Iranian EFL Learners’ Acquisition and Production of Formulaic Sequences: Focusing on Intervention Type, EFL Learners' Individual Differences, and Their L2 Writing Performance
42
The Effects of Extensive and Intensive Reading on Introvert/Extrovert Learners’ Reading Self-Efficacy and Reading Comprehension in Iranian EFL Context
43
The effects of limited and extended contexts on vocabulay learning of EFL learners: تاثير بافت متن محدود و گسترده بر يادگيري لغات در دانش آموزان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجه
44
The Effects of Tablet, Flashcard, SMS on EFL Learners' Vocabulary Knowledge, Autonomy and Their Attitudes Towards these Methods
45
The Geo Logical Map
46
The Geography of African Affairs
47
The Impact of American English for Beginners(AEB) Android Application on Speaking Fluency of Adult Learners of English
48
The impact of appliention of authentic materials on the reading comprehension acievement of Iranian ESP students
49
The impact of attention raising on Iranian EFL learners language achievement
50
The impact of cocpt mapping technique on vocabulary acquisition of Iranian EFL learners
51
The impact of critical thinking on EFL learners autonomy and writing ability: تاثير تفكر انتقادي بر ميزان خودمداري و مهارت نگارش فراگيران زبان انگليسي
52
The impact of explicit implicit and highlighted connectors on iranian EST students reading comprehension
53
The Impact of Formal Instruction of References and Conjunctions on Reading Comprehension of Iranian EST Students
54
The Impact of Listening Comprehension Activities (Text-based and Task-based) Versus Reading C~mprehension Activities (Text-based and Task-based) on Shortening the Silent Period of Iranian Language Learners at The Elementary Level
55
The Impact of Pictorial, Translation, and Exemplification Glosses on Incidental Vocabulary Learning
56
the impact of project-based language learning on iranian intermediate EFL learners reading ability
57
The Impact of Recast versus Negotiation of Form on the Grammatical Accuracy of the Iranian EFL Students' Speech" be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in TEFL.
58
The Impact of Teaching Specific Rhetorical Functions on EST Students' Reading Comprehension
59
The Impact Of Topic Interest & Dictation MethodsOn The Improvement Of Iranian EFL Students'Listening Comprehension
60
The Impact of Working Memory Capacity on Consecutive Interpreting Performance
61
The Influence of Load Transfer Mechanisms on Ground Anchor Design
62
The influence of Task-based Instruction on speaking
63
The influence of Task-based Instruction on speakingSkill of EFL Iranian learners
64
The Kurds (كردها)
65
The Move Structure of Research Article Introductions in English versus Farsi Languages and Physical versus Social Sciences
66
The Posthuman in Philip K. Dick's selected Works
67
The relationship among EFL teachers and students attitude and their achievement in teaching and learning english in rasht female high schools: رابطه بين نگرش دانش آموزان و معلمان انگليسي و موفقيت آن ها در يادگيري و آموزش انگليسي در دبيرستان هاي رشت
68
The relationship among Iranian EFL teachers’ self-efficacy beliefs, critical thinking, and reflective teaching
69
The Relationship Between 'the Numberof Propositions in an EST Paragraph and Timed-Reading Comprehension
70
The Relationship between assertiveness and writing ability among iranian intermediate EFL learners:ارتباط بين ابزار وجود و مهارت نگارش در زبان آموزان ايراني سطح متوسط
71
The relationship between attitude and orientations toward English learning and preferences in the use of language learning strategies
72
The Relationship between Attitude and Orientations toward English Learning and Preferences in the Use of Language Learning Strategies-
73
The relationship between EFL teachers extrovert and introvert personality on controlling ripple effect in EFL classroom: رابطه بين درونگرايي و برونگرايي مدرسين زبان انگليسي و كنترل پيامد ناشي از سوء رفتار دانش آموزان در كلاس
74
The Relationship between EFL Teachers’ Job Satisfaction, Organizational Commitment and Self-Efficacy
75
The Relationship between Extroversion/Introversion, Topic Familiarity and Writing Performance of Iranian Intermediate EFL Learners
76
The Relationship between Field of Study and Reading Strategies Use of Iranian M.A. Students in General and Academic Materials
77
The relationship between instrumental/ integrative motivation of Iranian EFL learners & their performance on planned / unplanned speaking tasks
78
The Relationship Between Iranian EFL learners Multiple Sntelligences and Their Performance on Listening Subskills
79
The Relationship between Iranian EFL Learners’ Achievement Goal Orientations, Classroom Goal Structures, Self-regulated Learning and Their English Language Achievement
80
The Relationship between Iranian English learners’ Level of Ambiguity Tolerance and Its effect on Word Inferencing Strategy Use in Reading Comprehension
81
The Relationship between Item format and EFL
82
The Relationship between Item format and EFLLearners’ Listening Comprehension TestPerformance
83
The relationship between learners impulsivity/reflectivity and writing skill of iranian male and female EFL students of university: ارتباط بين تكانشگري / تامل و مهارت نوشتاري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي
84
The relationship between matching Iranian EFL learners, and achievement in a conversation course
85
The relationship between the criterion set fpr the criterion-referenced tests used in iranian high schools and th students success in the subsequent course
86
The relationship between the sequence of testing the listeningreading, and writing skills and performance on the IELTSproficiency test
87
The relationship between the sequence of testing the listeningreading, and writing skills and performance on the IELTSproficiency test,
88
The Relationship Between the Use of Portfolio Assessment and Iranian EFL Students' Improvement in Listening Comprehension
89
The Relationship between Trilingualism and Attention Span
90
The relationship between types of language learning strategies used and fluency and Grammatical Accuracy in speaking of Iranian EFL learners
91
The relationsip between interpersonal and Intrapersonal Intelligences and cloze tests performed collaboratively by Iranian EFL learners
92
The Role of ISA in the Context of Southern Culture in Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire and The Glass Menagerie
93
The Role of Sector Private in Manpower Development نقش بخش خصوصي در توسعه و استفاده از نيروي انساني
94
The Role of Task Complexity and Language Proficiency in the EFL Learners’ Reading Strategy Use
95
The role of topic interest in and the impact of Process-orientedWriting Approach on the writing quality of Iranian EFLlearners
96
The role of topic interest in and the impact of Process-orientedWriting Approach on the writinlearnersg quality of Iranian EFL
97
The stabiIity of a canvey PiezoeIectric Nanotube conveying fIuid by considering surface efface base on the Eringen nonIocal eIasticity theory
98
The study of correlation between fluency and accuracy in writing skill of iranian intermediate and advanced EFL learners: مطالعه همبستگي بين سرعت و دقت در مهارت نوشتن زبان آموزان زبان انگليسي سطح متوسط و پيشرفته در ايران
99
The Study of Immigrant Women’s Problems in Julie Otsuka’s The Buddha in the Attic
100
The Subject Evolution: Alice Munro’s Selected Short Fictions in the Horizon of Psycho-Philosophical Criticism
101
The washback Effect of TEFL MA University Entrance Exam
102
The washback Effect of TEFL MA University Entrance Examon the academic behavior of Students and Professors
103
The Washback Effects of the English Konkoor Test (EKT) on the Iranian High School and Pre-university English Teachers’ Perceptions
104
TheAnalyses Of The R eciprocatiny Pumps
105
Theory of CPH
106
Thesis Submitted in Partial Satisfaction of Requirements of the Degree of Master of Arts in TEFL Modified Oral Input and the Acquisition of Word Meanings
107
Thesis Submitted in Partial Satisfaction of Requirements of the Degree of Master of Arts in TEFL The Effect of Task Variation on the Reading Comprehension Ability of the Learners
108
Three-Dimensional Recording of the Human Face with a 3D Scanner By the Structured Light Method
109
Three-Dimensional Recording of the HumanFace with a 3D Scanner By theStructured Light Method
110
Title: Four pillars of modern theater, Ibsen, Strindberg¬; Brecht, ¬and Beckett: A critical study
111
tobi
112
Topic sentence availability and reading comprehensioon in EST texts
113
topologigal hyper -algebra
114
Traditional Multiple-Choice versus Communicative Task-Based Listening Comprehension Tests in CRT and NRT
115
TRANSdUCERS
116
TSP WITH PSO
بازگشت