<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
Validity of Group Dynamic Assessment of EFL Listening Comprehension: Different Ability Levels in Focus
2
valuation of the effect of insulin sensitizers metformin an​d pioglitazone alone an​d in combination on women with polycystic ovary syndrome
3
Variability in Writing A Comparative Study Between Iranian and American Students
4
Variation and Change of Communicative Preferences in Using Epistemic Modality Markers: the influence of English on Addressee Orientation of Translated and Non-translated Persian Texts
5
VERBAL AND NONVERBAL METHODS
6
VERBAL AND NONVERBAL METHODS OF TESTING RECEPTIVE SKILLS
7
VERBAL AND NONVERBAL METHODSOF TESTING RECEPTIVE SKILLS
8
vibration Analysis And Critical Sdeed of A Rotating orthotrapicc
9
Vibration Based Bridge Dama ge Detection
10
Vibrational and buckIing analysis of FCM nonIocal nanopIate including surface effects
11
Vibrations of Elastic Elliptical Membrang
12
Vision and L2 Motivational Self-System among Iranian University Students Learning English or French as Foreign Languages
13
VOD STREAMING SERVICE OF IPTV
14
Voice Analysis in English and Persian Persuasive Texts: Pedagogical Implications in Focus
15
Voidage Replacement Ratio در تزريق امتزاجي گاز
16
Voltage - Controlled Crystalscillators )VCXO(
17
VPNآشنايي با شبكه هاي خصوصي مجازي
18
V-حلقه هاي تعميم يافته و نظريه تاب
بازگشت