<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : 1 - سنتز و شناسايي كمپلكس هاي CD)11(,PD)11(,PT)11( با ليگان.... تا : 1-طراحي سيستم هاي گيرنده رنگزاي گزينش پذير شيميايي در مخلوط حلالي و غشاء تري استيل سلولز براي شناسايي و اندازه گيري برخي آنيون ها 2-جداسازي و اندازه گيري مقادير ناچيز يون هاي فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي آهن در نمونه هاي زيست محيطي به روش استخراج فاز جامد
بازگشت