شماره ركورد :
1016
عنوان مقاله :
بهبود عملكرد حرارتي ساختمان هاي مسكوني عايق كاري حرارتي از خارج
پديد آورنده :
ژاله طالبي
توصيفگرها :
عايق كاري حرارتي ، عملكرد حرارتي ، صرفه جويي ، مصرف انرژي ، ساختمان مسكوني
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت