شماره ركورد :
1042
عنوان مقاله :
آلايندة پنهان ساخت و ساز شهري
پديد آورنده :
علي علائي
توصيفگرها :
موتور برق ، آلودگي هوا ، مصرف سوخت ،صنعت اسكلت فلزي ، ساخت و ساز ، شهر سازي ،
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت