شماره ركورد :
1075
عنوان مقاله :
محصولات عايق و رهيافتهاي نو در صنعت عايقكاري
پديد آورنده :
ناهيد مهاجري
توصيفگرها :
عايق ، عايقكاري ، نانو تكنولو‍ژي ، نانو عايق ، عايقهاي شفاف پليمري ، پانل هاي عايق خلاء ، VIP
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت