شماره ركورد :
1125
عنوان مقاله :
اخذ جايزه ي ملي كيفيت با استقرار مدلEFQM در شركت هاي برق منطقه اي ، چالش ها و راهبرد ها
پديد آورنده :
مجيد ناصحي ، سيد علي پويانپ
توصيفگرها :
خود ارزيابي ، شركت هاي برق منطقه اي ، راهبرد هاي ملي كيفيت
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت