شماره ركورد :
1133
عنوان مقاله :
آسيب شناسي طرح تكريم ارباب رجوع
پديد آورنده :
مرتضي موسي خاني ، ناصر حميدي
توصيفگرها :
تكريم ارباب رجوع ، ارزيابي عملكرد ، مديريت عملكرد ، بازرسي طرح تكريم ارباب رجوع ، آسيب شناسي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت