شماره ركورد :
1148
عنوان مقاله :
آموزش و ارتباط آن با بهبود كيفيت
پديد آورنده :
مينو سلسله
توصيفگرها :
مديريت عملكرد ، اثربخشي ، ارزيابي عملكرد ، بهبود كيفيت
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت