شماره ركورد :
1153
عنوان مقاله :
رابطه بين مديريت كيفيت جامع TQM و عملكرد سازماني
پديد آورنده :
محمد رضا كسمتي
توصيفگرها :
عملكرد سازماني ، نواوري توليد ، مديريت كيفيت جامع TQM ، تضمين ها
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت