شماره ركورد :
1183
عنوان مقاله :
آسيب شناسي توسعه فرهنگ زيست محيطي در صنعت ( مطالعه موردي : شركت ايران خودرو)
پديد آورنده :
شهريار محمد رضايي
توصيفگرها :
فرهنگ زيست محيطي، آسيب شناسي، صنعت، زيست محيطي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت