شماره ركورد :
1209
عنوان مقاله :
آموزش حفاظت از محيط زيست گامي در جهت دستيابي به توسعه پايدار
پديد آورنده :
ابراهيم فتائي، عمران حيدري
توصيفگرها :
زيست محيطي، حفاظت، توسعه پايدار، محيط زيست، منابع طبيعي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت