شماره ركورد :
1220
عنوان مقاله :
آوارهاي ساختماني و تخريب محيط زيست
پديد آورنده :
محمدحسين ماجدي اردكاني
توصيفگرها :
تخريب، آوارهاي ساختماني، مشكلات زيست محيطي، مصالح ساختماني
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت