شماره ركورد :
1241
عنوان مقاله :
آموزش بي قاعده و استاندارد زدايي دانش در آموزش منابع انساني
پديد آورنده :
محمد رضا آهنچيان
توصيفگرها :
تعليم و تربيت ، آموزش و پرورش ، استاندارد ، استاندارد سازي ، منابع انساني
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت