شماره ركورد :
1245
عنوان مقاله :
آيا استاندارد سازي آموزشي وضعيت مدارس را بهبود مي بخشد
پديد آورنده :
فتحي واجارگاه
توصيفگرها :
تعليم و تربيت ، آموزش و پرورش ، استاندارد ، استاندارد سازي ، منابع انساني ، نظام آموزشي ، وضعيت مدارس
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت