شماره ركورد :
1301
عنوان مقاله :
SMART vs. BRA: Applications In Reality Departments
پديد آورنده :
Sanam Ebrahim
توصيفگرها :
BRA, SMART, Reality departments, Business Environment
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت