شماره ركورد :
1324
عنوان مقاله :
بررسي راهكارهاي ممكن براي كاهش تصادفات نا شي از خستگي رانندگان
پديد آورنده :
علي زايرزاده
توصيفگرها :
خستگي راننده ، راهكار ، تصادف ، عامل انساني ، خواب آلودگي ، حمل و نقل ، ترافيك
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت