شماره ركورد :
1351
عنوان مقاله :
متدلوژي طراحي و اجراي خط ويژه اتوبوس در خيابانهاي كاشاني – اميني شهرستان اروميه
پديد آورنده :
حميد شيرمحمدي
توصيفگرها :
خط ويژه ، اروميه ، ضريب كسترش ، حمل و نقل ، ترافيك
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت