شماره ركورد :
1388
عنوان مقاله :
آيا ادعاي سهم 70 درصدي عامل انساني در تصادفات كشور قابل دفاع است؟
پديد آورنده :
محمد رضا عارفي ، احمد طاهر شمسي ، مسعود طبيبي
توصيفگرها :
عامل انساني ، تصادفات ، حمل و نقل ، ترافيك ، مديريت حمل و نقل
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت