شماره ركورد :
1395
عنوان مقاله :
آناليز حساسيت NPV پروژه هاي سرمايه گذاري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
پديد آورنده :
رمضان نعمتي
توصيفگرها :
NPV، آناليز حساسيت، متامدل ها، رگرسيون، شبكه هاي عصبي مصنوعي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت