شماره ركورد :
1396
عنوان مقاله :
شناسايي شاخص هاي موثر بر عملكرد پروژه هاي صنعتي با تاكيد بر مدل EFQM و .BSC
پديد آورنده :
نداعبدالرشيدي، دكتر محمود فيروزيان
توصيفگرها :
عملكرد پروژه ، شاخص، ،EFQM ، كارت امتيازي متوازن.
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت