شماره ركورد :
1430
عنوان مقاله :
بهبود ساختارهاي درختي براي يافتن خوشه هاي چگال از مستندات وب
پديد آورنده :
محمد رحيمي، حسن ابوالحسني، مرتضي حقير چهرقاني
توصيفگرها :
خوشه بندي مبتني بر چگالي، شاخص گذاري درختي، مستندات وب
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت