شماره ركورد :
1444
عنوان مقاله :
خوشه بندي حساس به حركت با همگرايي سريع در شبكه هاي موردي سيار
پديد آورنده :
بهمن روائي، مسعود صبائي
توصيفگرها :
خوشه بندي شبكه هاي موردي، خوش هبندي حساس به حركت، خوشه بندي همگرا ، شبكه هاي موردي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت