شماره ركورد :
1459
عنوان مقاله :
دسته بندي وب سايت هاي عميق با استفاده از نشانه هاي رابط جستجو
پديد آورنده :
حسين شريفي پناه، علي موقر
توصيفگرها :
خزش گر، دسته كننده، موتور جستجو، وب عميق
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت