شماره ركورد :
1460
عنوان مقاله :
ارائه يك الگوريتم بهينه جهت خوشه سازي داده ها بر اساس توابع پتانسيل
پديد آورنده :
فرهاد بيات، مرتضي آنالويي
توصيفگرها :
خوشه سازي، توابع پتانسيل، زيربهينه، غيرنظارتي، فضاي نرمي و تابع تعلق ميانگين.
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت