شماره ركورد :
1474
عنوان مقاله :
آموزش الكترونيكي مفاهيم يافته ها و كاربستها
پديد آورنده :
محمد آتشك
توصيفگرها :
آموزش الكترونيكي، فناوري اطلاعات، آموزش سنتي، نظام آموزشي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت