شماره ركورد :
1527
عنوان مقاله :
آشنايي با استانداردهاي جهاني مديريت پروژه و معرفي 2 Prince
پديد آورنده :
دكتر عليرضا معيني، احمد شفيعي، محمود شفيعي
توصيفگرها :
استاندارد، مديريت پروژه، Prince ، استاندارد جهاني
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت