شماره ركورد :
1530
عنوان مقاله :
بررسي چالش هاي موجود درمراحل ساخت و نصب پروژه هاي پتروشيمي
پديد آورنده :
خجسته علي پور، بهزاد يوسفيان
توصيفگرها :
فاز، انحراف، چالش، مرحله ساختمان و نصب، پروزه هاي پتروشيمي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت