شماره ركورد :
1630
عنوان مقاله :
بانكهاي اطلاعاتي و مدلهاي تقاضا جهت استفاده از مدلهاي مكانيابي خدمات فوريتهاي پزشكي
پديد آورنده :
يوسف شفاهي ، بهزاد كريمي ورزرد عليا
توصيفگرها :
خدمات فوريتهاي پزشكي ، مكانيابي ، مدلهاي رياضي ، تقاضاي فوريتهاي پزشكي ، حمل و نقل ، ترافيك
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت