شماره ركورد :
1633
عنوان مقاله :
ارزيابي عملكرد و امكان احداث خطوط وي‍‍ژه اتوبوس راني
پديد آورنده :
محسن مهري ، هاشم مهرآذين
توصيفگرها :
خط ويژه اتوبوس ، ظرفيت ، سطح سرويس ، ارزيابي عملكرد
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت