شماره ركورد :
1697
عنوان مقاله :
بررسي موانع و مشكلات موجود درخصوصي سازي ورزشاز ديدگاه صاحبان باشگاه هاي خصوصي شهرستان اروميه
پديد آورنده :
اژدر احمدي ، دكتر حسن محمدزاده ، دكتر بختيار ترتيبيان
توصيفگرها :
خصوصي سازي ورزش، باشگاه هاي خصوصي، موانع و مشكلات
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت