شماره ركورد :
1756
عنوان مقاله :
خود - نوسازي سازمان ( مديريت فرآيند تحول)
پديد آورنده :
ناهيد نادري، دكتر قربانعلي سليمي
توصيفگرها :
خود – نوسازي، تغيير، توسعه سازماني، بهبود سازماني، راهبرد
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت