شماره ركورد :
1818
عنوان مقاله :
آموزش از طريق ابزارهاي الكترونيكي همراه
پديد آورنده :
مژگان صفارزاده، كوروش منوچهري
توصيفگرها :
آموزش سيار، آموزش الكترونيك، آموزش از راه دور
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت