شماره ركورد :
1824
عنوان مقاله :
شناسايي ارزيابي و تشريح جامع عوامل استراتژيك محيطي و سازماني در توسعه خدمات شهرداري هاي الكترونيك مناطق تهران
پديد آورنده :
مهران نژاد جوادي پور
توصيفگرها :
خدمات شهرداري الكترونيك، عوامل استراتژيك، مديريت شهري، شهرداري هاي مناطق تهران
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت