شماره ركورد :
1832
عنوان مقاله :
آناليز داده هاي تصاوير ابر طيفي بمنظور استخراج اطلاعات با استفاده از الگوريتم موجك
پديد آورنده :
بهرام صالحي ، محمد جواد ولدان زوج
توصيفگرها :
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، تصاوير ابر طيفي ، الگوريتم موجك
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت