شماره ركورد :
1835
عنوان مقاله :
آناليز پايداري نقاط مبنا در شبكه هاي آشكار سازي تغيير شكل بر اساس يك نگرش Robust
پديد آورنده :
بهزاد وثوقي ، جعفر قراخاني
توصيفگرها :
آشكارسازي، ربوست، تغييرشكل ث،بات ، نرم اول L1 ، ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت