شماره ركورد :
1875
عنوان مقاله :
استفاده از خاك چسبنده مسلح به عنوان پوسته سدهاي خاكي
پديد آورنده :
رضا نوزاد، عبدالمجيد ايزدي
توصيفگرها :
خاكريز مسلح، ژئوتكستايل، خاك چسبنده، پوسته سد، تحليل تنش كرنش
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت