شماره ركورد :
1951
عنوان مقاله :
بهسازي لرزه اي پلها با استفاده از غلافهاي فولادي ﴿Jacket﴾
پديد آورنده :
خسرو برگي، زهرا تورنگ
توصيفگرها :
بهسازي لرزه اي، پل، غلاف فولادي، آسيب پذيري لرزه اي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت