شماره ركورد :
1963
عنوان مقاله :
بررسي روشهاي آزمايش عايقهاي حرارتي ساختمان
پديد آورنده :
ناهيد خدابنده ، سهراب ويسه
توصيفگرها :
عايقهاي حرارتي ، ساختمان ، بهينه سازي سوخت
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت