شماره ركورد :
1979
عنوان مقاله :
استفاده از شبكه عصبي در طراحي تزريق پي سدها
پديد آورنده :
علي كمك پناه، سهيل بختياري
توصيفگرها :
عمليات تزريق، پارامترهاي ورودي، پارامترهاي خروجي، شبكه عصبي، پرسپترون، پس انتشار خطا
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت