شماره ركورد :
2015
عنوان مقاله :
ارزيابي مدلهاي شبيه سازي حركت خودرو ﴿Car Following ﴾ در نرم افزارهاي VISSIM و AIMSUN
توصيفگرها :
خودرو به دنبال هم، مدلهاي ديناميكي شبكه ترافيكي، شبيه سازي خرد﴿ميكروسكوپ﴾
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت