شماره ركورد :
2020
عنوان مقاله :
آناليز پايداري شيبهاي مسلح به روش اجزاي محدود
پديد آورنده :
مسعود اولي پور، جمال الدين نورزايي
توصيفگرها :
پايداري شيبها، ژئوسنتيك، اجزاي محدود، المان درزه، آناليز ارتجاعي، خميري
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت